Mường Khương nâng tầm công tác cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ Nhân dân

Đảng ta thường xuyên nhấn mạnh, một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác cán bộ là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,… gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để xây dựng đạo đức trong sáng, tận tâm phục vụ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Đảng bộ huyện Mường Khương đã vận dụng sáng tạo tư tưởng về “liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng và ban hành Đề án số 04 của BCH Đảng bộ huyện về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Mường Khương giai đoạn 2020-2025”. Qua đó, từng bước hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

 

 

Toàn cảnh Mường Khương

 

          Mường Khương là một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, là một trong 56 huyện nghèo của cả nước. Toàn huyện có trên 65 nghìn người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 88%. Đảng bộ huyện có 46 tổ chức cơ sở Đảng với trên 3.445 đảng viên. Trình độ nhận thức của cán bộ công chức,  nhất là công chức cấp xã chưa đồng đều, lại chịu tác động của điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, đặc điểm và cơ cấu dân cư. Do vậy một số ít cán bộ còn lúng túng trong giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra trong thời kỳ mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn dàn trải, chưa thực sự gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn và quy hoạch cán bộ. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn thấp. Từ thực tiễn đó, xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chú trọng, quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện theo đúng phương châm “động” và “mở”, tạo nguồn chủ động bố trí cán bộ, bước đầu khắc phục tình trạng thiếu hụt, cục bộ trong ngành, đơn vị, địa phương.

 

 

Công bố các quyết định về công tác cán bộ đảm bảo theo quy định

 

          Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Mường Khương cho biết: “Trong những năm qua, Mường Khương đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ mới. Đặc biệt đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức về cơ bản có đủ năng lực, trình độ, đảm bảo tính kế cận. Cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo, quản lý, quy tụ, tập hợp đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; số cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ tăng. Đội ngũ cán bộ cơ bản được chuẩn hoá, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay.Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, quan tâm, từng bước gắn với vị trí việc làm, chức danh cán bộ đang đảm nhận và quy hoạch kế hoạch sử dụng cán bộ. Việc quản lý, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình quy định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác cán bộ ở địa phương. Qua đó, đội ngũ cán bộ thường xuyên được kiện toàn, củng cố, đảm bảo tinh gọn, chất lượng ngày càng tăng cao...”

 

 

 

Mường Khương thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo theo đúng quy trình

 

          Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có tổng số 2.259 người trong đó có 968 cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số chiếm gần 43%; cấp xã có  335 cán bộ, công chức, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 76%. Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện đã thực hiện hiện đảm bảo công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiện toàn cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn theo quy định; chỉ định 9 đồng chí cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy 9 xã, thị trấn biên giới; kiện toàn cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 8 đồng chí. Trong đó giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy 6 đồng chí tại các xã: Lùng Vai, Nậm Chảy, Tung Chung Phố, Tả Ngài Chồ, Pha Long, Tả Gia Khâu...Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm chú trọng, trong năm 2021, huyện cử 5 đồng chí cán bộ quản lý tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị; cử 10 cán bộ, công chức, viên chức đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính; 5 cán bộ chuyên trách cấp xã đi đào tạo trình độ Đại học.

 

 

Tại các hội nghị BCH, Đảng bộ huyện thường xuyên bàn các giải pháp

về nâng tầm công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

          Nhờ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, mà đến nay đội ngũ cán bộ, công chức của huyện ngày càng thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong công tác cải cách hành chính. Qua đó, sau 01 năm thực hiện Đề án số 16 - ĐA/TU ngày 11/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 – 2025. Đến nay đã có 447 thủ tục hành chính công được áp dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; số thủ tục hành chính công được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 tại cơ quan, tổ chức đơn vị là 189. Từ đó công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm giải quyết nhanh chóng công việc cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. 100% công chức, viên chức tại các đơn vị dự toán của huyện đã thực hiện thanh toán cá nhân qua tài khoản, qua đó góp phần minh bạch hóa một phần thu nhập của cán bộ công chức, viên chức; tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng tiếp cận khách hàng, gia tăng thị phần khách hàng, tạo thêm cơ hội sử dụng vốn nhàn rỗi tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; giúp tiết kiệm được chi phí, thời gian, nhân lực trong quản lý ngân quỹ; giảm thiểu gánh nặng chi tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước, từ đó giảm bớt được khối lượng đáng kể công việc, thời gian, nhân lực và chi phí quản lý tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước trong các khâu vận chuyển, kiểm đếm, bảo quản tiền mặt; các khoản thu, chi có giá trị lớn tạivđịa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ; Chính phủ áp dụng biện pháp tài chính, công nghệ để giảm việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

trò chuyện với người dân thôn Cốc Lầy

          Để tiếp tục đổi mới, nâng tầm công tác cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ Nhân dân. Thời gian tới huyện Mường Khương tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp như: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục ý thức thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn liền với các tiêu chí thi đua, phân loại cán bộ, đảng viên; xây dựng tác phong, lề lối làm việc liêm chính, tận tụy phụng sự nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị phù hợp với chức trách, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cá nhân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện, tận tâm, tận lực cống hiến trí tuệ, sức lực cho quê hương và phục vụ nhân dân, nhất là phải đề cao trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu. Cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước, để làm kiểu mẫu cho dân; nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, người dân cần biết rõ quyền hạn của mình để kiểm soát cán bộ, giúp cán bộ thực hiện chữ Liêm.

 

 BTV Huyện ủy Mường Khương thường xuyên làm việc với Đảng ủy các xã

về công tác lựa chọn cán bộ

          Tư tưởng về xây dựng phẩm chất thực hành “Liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi rọi cho Đảng bộ, chính quyền huyện Mường Khương, cho cán bộ, đảng viên phẩm chất tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Phần lớn cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn gương mẫu, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Hiện nay, với yêu cầu và nhiệm vụ mới, Đảng bộ huyện Mường Khương đặc biệt chú trọng đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng liêm chính, thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nỗ lực phấn đấu đưa Mường Khương ra khỏi huyện nghèo theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phương Sửu Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện Mường Khương
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,090
  • Trong tuần: 13,461
  • Tất cả: 1,823,440
Đăng nhập