Thông tin, lãnh đạo xã Tả Thàng

STT

Họ và tên

Chức vụ - Lý lịch trích ngang

1

emoticon

 

Đ/c: Nguyễn Kiên Cường

Bí thư Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Kiên Cường

- Sinh ngày: 23 tháng 2 năm 1967

- Quê quán: xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

- Nơi ở hiện nay: số nhà 184, đường Giải phòng 11-11, Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học (Cử nhân Kinh tế)

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Thàng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/01/2001. Ngày chính thức: 05/01/2002.

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0912 388 109.

 

2

emoticon

 

Đ/c: Thào Sùng

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

 

- Họ và tên khai sinh: THÀO SÙNG

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Thào Sùng

- Sinh ngày: 15 tháng 3 năm 1966

- Quê quán: Xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Sú Dí Phin, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp pháp lý

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư thường trực

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Thàng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/6/1990. Ngày chính thức: 01/6/1991.

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01678 036 472

3

emoticon

 

Đ/c: Lù Thào

Chủ tịch HĐND xã

 

Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: LÙ THÀO

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Lù Thào

- Sinh ngày: tháng….năm 1975

- Quê quán: Xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Bản Phố, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở ƯBND xã Tả Thàng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 13/5/1996. Ngày chính thức: 13/5/1997

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01677 859 625

4

emoticon

 

Đ/c: Thào Chớ

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

Phó Chủ tịch HĐND xã

 

- Họ và tên khai sinh: THÀO CHỚ

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Thào Chớ

- Sinh ngày: tháng năm 1979

- Quê quán: Xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Sú Dí Phin, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Thàng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/10/2005. Ngày chính thức: 06/10/2006.

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 01678 443 408.

5

emoticon

 

Đ/c: Vương Văn Dầu

Phó Bí thư

Chủ tịch UBND xã

 

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: 0982403014

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: Vương Văn Dầu

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Vương Văn Dầu

- Sinh ngày: 05/11/1976

- Quê quán: Xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Nơi ở hiện nay: Xã Lùng Vai, huyện Mườn Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Giáy

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã 

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Thàng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 14/11/2003, Ngày chính thức:14/11/2004

- Số điện thoại liên hệ:

+ Di động: 0982403014

6

emoticon

 

Đ/c: Thào Vư

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: THÀO

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Thào Vư

- Sinh ngày: 02 tháng 01 năm 1974

- Quê quán: Xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Bản Phố, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Thàng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/3/2001. Ngày chính thức: 10/3/2002

- Số điện thoại liên hệ:

+Cơ quan:

+ Di động: 01678 440 616.

7

emoticon

 

Đ/c: Nông Văn Cương

Phó Chủ tịch UBND xã

 

Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: NÔNG VĂN CƯƠNG

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Nông Văn Cương

- Sinh ngày: 08 tháng 02 năm 1987

- Quê quán: xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Tả Thàng, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Giáy

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học KHTN

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Thàng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 29/7/2015. Ngày chính thức:

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0945 958 287.

8

emoticon

 

Đ/c: Lý Văn Phìn

Văn phòng UBND xã

 

Văn phòng UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: LÝ VĂN PHÌN

- Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: Lý Văn Phìn

- Sinh ngày: 05 tháng 7 năm 1985

- Quê quán: xã Bản Xen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Tả Thàng, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Giáy

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng QTVP

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng thống kê

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Thàng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/3/2015. Ngày chính thức:

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0986 726 226 hoặc (0948 726 226)

9

emoticon

 

Đ/c: Lý Thị Hoa

Văn phòng UBND xã

 

Văn phòng UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: LÝ THỊ HOA

- Giới tính: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Lý Thị Hoa

- Sinh ngày: 23 tháng 3 năm 1981

- Quê quán: xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Nơi ở hiện nay: Thôn Tả Thàng, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Phù lá

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng thống kê

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Thàng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 24/4/2015 Ngày chính thức:

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0912 256 062

10

emoticon

 

Đ/c: Dương Thị Thảo

Văn phòng UBND xã

 

Văn phòng UBND xã

 

- Họ và tên khai sinh: DƯƠNG THỊ THẢO

- Giới tính: Nữ

- Họ và tên thường gọi: Dương Thị Thảo

- Sinh ngày: tháng 11 năm 1988

- Quê quán: Xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

- Nơi ở hiện nay: Thôn Tả Thàng, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng QTVP

- Trình độ lý luận chính trị:

- Nghề nghiệp công chức xã, chức vụ: Văn phòng thống kê

- Nơi làm việc: Trụ sở UBND xã Tả Thàng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngày chính thức:

- Số điện thoại liên hệ:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0976 469 486

  

* Giới thiệu về xã Tả Thàng:

          I. Điều kiện tự nhiên:

          1. Vị trí địa lý:

          - Trung tâm xã cách trung tâm huyện 38 km về phía Đông Nam của huyện Mường Khương.

          - Các mặt tiếp giáp: Phía tây bắc giáp xã La Pan Tẩn, xã Cao Sơn, phía Đông Nam giáp xã Cốc Ly, xã Hoàng Thu Phố huyện Bắc Hà, xã Nàn Sín huyện Si Ma Cai.

          - Là xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng 3 của huyện Mường Khương, có 9 thôn bản.

          2. Đất đai: Tổng diện tích tự nhiên 3 104 ha. Trong đó đất nông nghiêp….ha. Diện tích lúa nước 25 ha. Đất lâm nghiệp có rừng:    …..ha trong đó: Rừng tự nhiên:....ha. Rừng trồng:…..ha. Đất ở:……ha. Đất đồi núi chưa sử dụng:ha.

          II. Điều kiện kinh tế - xã hội:

          1. Dân cư:

          Tổng số: 445 hộ. 2507 nhân khẩu; gồm 4 dân tộc, dân tộc mông chiếm 99%.

          2. Đời sống kinh tế:

          - Bình quân thu nhập:.…..triệu đồng/người/năm.

          - Tổng số hộ nghèo: 229 hộ; chiếm 51,46 %

          - Về cơ sở hạ tầng: Đường giao thông liên thôn: 37,5 km. Đạt theo tiêu chí NTM về đường bê tông: 3,6 km. giải đá cấp phối: 5 km.

          - Thủy lợi: Tổng số km kênh mương: 3 km; kiên cố hóa: lkm.

          - Giáo dục: Mầm Non: 01 trường, Tiểu học 01 trường, Trung học cơ sở 01 trường.

          - Trạm y tế: 01 trạm.

          - Truyền thanh: 01 trạm; 06 cm loa thôn bản.

          - Điện lưới Quốc gia: 8/9 thôn có điện lưới Quốc gia.

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,539
  • Trong tuần: 10,830
  • Tất cả: 1,820,809
Đăng nhập