​ Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới trên vùng cao, biên giới Mường Khương
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong xây dựng NTM, công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định của sự thành công. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Vì vậy, tuyên truyền được xem là giải pháp có vai trò quan trọng, cần đi trước trong xây dựng NTM.

Là huyện vùng cao, biên giới với hơn 80 % người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở hạ tầng còn thiếu, khí hậu khắc nghiệt, nhận thức của một số chính quyền địa phương và người dân chưa đầy đủ về việc xây dựng nông thôn mới, một số nơi thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, định hướng đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Tuy nhiên, trong những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đặc biệt là sự  nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân các dân tộc trong huyện nên chương trình xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần phát triển  kinh tế - xã hội; ổn định chính trị, củng cố và giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

  
 

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại huyện Mường Khương và tham dự lễ phát động làm đường giao thông nông thôn mới ở xã Pha Long

 

Đóng góp vào thành công chung đó phải kể đến vai trò, hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các phong trào thi đua xây dựng NTM. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và mỗi người dân; đặc biệt là tuyên truyền cho mỗi người dân khu vực nông thôn nhận thức rõ vai trò chủ thể, hiểu được lợi ích và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, để các tầng lớp Nhân dân hiểu rằng “Xây dựng nông thôn mới trước hết phải bằng nội lực của chính mình”Chính vì vậy, ngay khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết về xây dựng NTM huyện Mường Khương giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 với mục tiêu tổng quát là“Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; môi trường sinh thái được bảo vệ theo hướng bền vững; nâng cao vật chất, tinh thần của người dân”. Hằng năm và cả nhiệm kỳ, mục tiêu đó đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền với quyết tâm cao, giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Với chủ trương công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ, phát huy hiệu quả cao, Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện đã chủ động ban hành Nghị quyết, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về tuyên truyền xây dựng NTM triển khai đến các cấp, các ngành thực hiện tuyên truyền, vận động xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn địa phương. Huyện ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn dân cư các xã tích cực đi cơ sở, tăng cường đối thoại với Nhân dân để nắm tình hình và đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng  NTM. Hàng năm, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện tổ chức Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới, tích cực tuyên truyền đưa hoạt động ý nghĩa này trở thành nề nếp, định kỳ được tổ chức tại các địa phương trong huyện tạo khí thế phấn khởi, tích cực tham gia xây dựng NTM của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

  

Đc Giàng Quốc Hưng - TUV, Bí thư Huyện ủy tham dự Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới ở xã Tả Ngài Chồ và thăm mô hình trồng cây sa nhân ở xã Nậm Chảy

Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền xây dựng NTM. Ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng và thường xuyên lồng ghép trong định hướng tuyên truyền hằng tháng cho các cơ quan khối tuyên truyền và các chi, đảng bộ cơ sở; xác định rõ nội dung, hình thức tuyên truyền. Trong đó, nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, tiêu chí, lộ trình, các bước triển khai xây dựng nông thôn mới; nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến với cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo gắn tuyên truyền với tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch, mục tiêu của Chương trình; những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở, chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tập trung giải quyết, tháo gỡ.

 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện xây dựng NTM thông qua việc lồng ghép với các phong trào do các tổ chức hội phát động thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới""Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Phong trào “5 không 3 sạch”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”; Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”; xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”,…Các phong trào, công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng đã tạo sự lan tỏa, khí thế sôi nổi xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

Một số phong trào và hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”,  Lãnh đạo huyện Mường Khương đã thống nhất quyết tâm chính trị, triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ tại các xã, thôn, bản nhất là ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn và các xã trong lộ trình xây dựng NTM; chỉ đạo ngay từ việc xây dựng đề án quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất đai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phương án hỗ trợ sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các chính sách về an sinh xã hội, huy động đóng góp… đều được công khai để Nhân dân biết, được bàn, được quyết định, được giám sát. Nhiều nội dung lấy ý kiến của Nhân dân nhiều lần, trao đổi kỹ để Nhân dân hiểu, Nhân dân được giám sát; việc huy động người dân đóng góp xây dựng NTM được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và không có tình trạng huy động quá sức dân, nên được Nhân dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng.

Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã khẳng định “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, thực hiện lời dạy của Người, những năm qua Mường Khương vận dụng phương thức “nêu gương” trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ, đảng viên với tinh thần trách nhiệm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đã chủ động chung tay góp sức cùng Nhân dân xây dựng NTM không ngần ngại đi đầu trong phong trào hiến cây, hiến đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển kinh tế, hỗ trợ thôn, xóm xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, việc chỉ đạo phát huy các loại hình tuyên truyền đã góp phần tích cực làm nên thành công của chương trình xây dựng NTM trên địa huyện nhất là loại hình tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan. Huyện đã chỉ đạo phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở trong việc chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM bởi đội ngũ này sinh sống và làm việc ngay tại địa bàn dân cư, hiểu rõ các phong tục, tập quán, trình độ nhận thức của người dân. Trong 5 năm đã tổ chức được 95 hội nghị báo cáo viên, 912  hội nghị tuyên vận, 9738 cuộc họp thôn, bản thu hút được trên 40.000 lượt người tham gia. Qua các hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận, họp thôn, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã lựa chọn các chuyên đề về xây dựng nông thôn mới hết sức thiết thực, phù hợp tại mỗi địa phương để kịp thời tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân; nhiều mô hình, cách làm hay sáng tạo về tuyên truyền xây dựng NTM  xuất hiện tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như: Dùng loa di động đến từng thôn, từng ngõ, từng nhà để vận động Nhân dân; biên soạn tài liệu và tuyên truyền bằng tiếng phổ thông và tiếng địa phương; lồng ghép tuyên truyền trong các đơn vị trường học để mỗi học sinh nhất là học sinh cấp THCS, THPT trở thành tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền đến người thân, gia đình về ý nghĩa của xây dựng NTM; phát động phong trào “ngày chủ nhật xanh”  để tổng vệ sinh môi trường, phát huy mô hình “dân vận khéo,…từ đó giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chung tay góp sức xây dựng NTM của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong xã, trong huyện.

Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của huyện được khai thác, phát huy triệt để, tiếp tục duy trì tốt chuyên mục “Xây dựng nông thôn mới” trên cả sóng truyền thanh và truyền hình. Trong 5 năm (2016 - 2020) đã duy trì 948 chuyên mục phát thanh, 247 chuyên mục truyền hình với trên 2200 tin, bài có chất lượng, đăng 648 tin bài trên cổng thông tin điện tử huyện. Ngoài ra còn tích cực tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, loa truyền thanh các xã, thị trấn…. Đối tượng tập trung tuyên truyền là những xã đã được công nhận NTM, những xã chưa được công nhận NTM nhưng có những giải pháp khả thi, hiệu quả để từng bước đạt được các tiêu chí NTM,  xã phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, những tấm gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống tuyên truyền trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng phát huy được hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM, từ năm 2016 đến 2020, có 326 pa nô được làm mới và thay mới; 439 băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền trên 500 buổi biểu diễn văn nghệ và chiếu phim, tuyên truyền lưu động thu hút sự tham gia hưởng ứng của gần 20,000 người tham gia. Qua các hoạt động trên đã tạo không khí tưng bừng, phấn khởi giúp Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp chính quyền trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội nói riêng và trong chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng trên địa bàn huyện.

Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng NTM có nhiều chuyển biến tích cực, tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước trong thực hiện chương trình của một bộ phận người dân từng bước được xóa bỏ, Nhân dân tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ và tham gia một cách chủ động, tự giác, trách nhiệm. “Xây dựng nông thôn mới ở Mường Khương thực sự Nhân dân đã là chủ thể”, mọi việc đều được Nhân dân bàn bạc, thống nhất, đồng thuận, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ủng hộ. Thể hiện rõ nhất là việc triển khai phong trào thi đua "Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” Nhân dân đã tích cực hiến đất, góp tiền, góp công, góp sức để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa…. Đến nay, huyện Mường Khương đã có 5/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bản Lầu, Bản Xen, Lùng Vai, Thanh Bình, Pha Long); kết quả thực hiện bộ tiêu chí đạt chất lượng cao, đảm bảo tiến độ, lũy kế tổng số tiêu chí nông thôn mới hoàn thành của toàn huyện là 231/304 lượt tiêu chí, bình quân 14,43 tiêu chí/xã; số tiêu chí hoàn thành “Thôn kiểu mẫu”  đạt 56/75 tiêu chí; số tiêu chí hoàn thành “Thôn nông thôn mới” đạt 20/30 tiêu chí. Nhân dân tích cực đóng góp tiền mặt, hiến đất, ngày công và tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới do các cấp, các ngành phát động. Trong 5 năm, Nhân dân tự nguyện đóng góp với tổng số tiền mặt trên 10,5 tỷ đồng; hiến đất trên 79.000 m2, đóng góp trên 26.000 ngày công lao động. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn có hàng trăm mô hình kinh tế hiệu quả tiêu biểu: Mô hình chăn nuôi lợn đen, lợn lai ở xã Nấm Lư; Bò vàng ở vùng cao Tả Gia Khâu, Dìn Chin; Cá lồng ở xã Tả Thàng và các mô hình trồng trọt cánh đồng một giống lúa Séng Cù ở các xã Bản Lầu, Nấm Lư; mô hình trồng Quýt VietGap ở thị trấn Mường Khương; mô hình trồng Chuối ở các xã Bản Lầu, Bản Xen, Nậm Chảy; mô hình trồng Dứa ở xã Bản Lầu; Chè Shan ở các xã Bản Lầu, Bản Xen, Lùng Vai; trồng chè Kim Tuyên ở xã Cao Sơn; Chè Cổ Thụ - xã Tả Thàng; Trồng ớt ở xã Nấm Lư; Su su ở Cao Sơn; Sa nhân ở Nậm Chảy, Tung Chung Phố; Rau trái vụ ở xã Pha Long.

Một số mô hình kinh tế nổi bật của huyện Mường Khương

Nhìn chung, công tác thông tin, tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, của lãnh đạo các cấp về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Qua việc hiểu được nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những phương pháp, cách làm hiệu quả, đồng thời thu hút được sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng, tự giác tham gia của đông đảo tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện. Thông qua tuyên truyền đã có nhiều bài học thực tiễn về xây dựng nông thôn mới được nhân rộng như công tác quy hoạch, kiên cố hóa đường giao thông; xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân; trong cung cấp nước sạch, bảo vệ môi trường… đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

Diện mạo huyện Mường Khương hôm nay

Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Mường Khương tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu phát triển của huyện, Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XXIV đã cụ thể hóa nhiệm vụ thành Đề án số 01 về Cơ cấu lại kinh tế nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững , giai đoạn 2020 -2025 với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả và những đột phá mới nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, nỗ lực đưa Mường Khương hoàn thành mục tiêu vượt qua diện nghèo, trở thành huyện khá của tỉnh vào năm 2030 mà Nghị quyết Ðảng bộ huyện lần thứ XXIV đặt ra.

Với truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất trong chiến tranh khói lửa, với ý chí mạnh mẽ, nỗ lực vượt lên cái nghèo, lạc hậu, biến những tiềm năng trở thành hiện thực của con người Mường Khương; với sự thống nhất của ý Đảng, lòng dân; sự  quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ 2020 -2025 và giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Mường Khương quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới với những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, chung sức đồng lòng phấn đấu xây dựng nông thôn mới vùng cao, biên giới Mường Khương ngày càng khởi sắc.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng -Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo CTMTQGXDNTM huyện Mường Khương (10)
1 2 3 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1,664
  • Trong tuần: 10,064
  • Tất cả: 1,889,362
Đăng nhập