Tự hào 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021)
Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc, đó là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất và có vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trải qua lịch sử 91 năm xây dựng và phát triển, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo cũng luôn đi đầu và đóng góp to lớn trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. 

          

          Cách đây 91 năm, vào ngày 01/8/1930 nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đỏ 1-8, Ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 1-8. Tài liệu này giải thích nguồn gốc chiến tranh đế quốc, kêu gọi chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Tài liệu cũng phân biệt ba loại chiến tranh: chiến tranh đế quốc, chiến tranh đế quốc chống Liên bang Xôviết, chiến tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức và thái độ đối với các loại chiến tranh ấy; cuối cùng, tài liệu nêu rõ những khẩu hiệu đấu tranh nhân dịp kỷ niệm 1-8 (đây là tài liệu đề rõ Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành sớm nhất đã sưu tầm được). Tài liệu được phát hành như một lời hiệu triệu cổ vũ, động viên và thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo quần chúng Nhân dân trong phong trào đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ các phong trào giải phóng dân tộc, bảo vệ hòa bình.

Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Từ đó, ngày 1/8 trở thành ngày kỷ niệm đáng nhớ - ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng ta.

          Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo đồng thời để các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác Tuyên giáo trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.  

          Đảng ta luôn khẳng định công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt trong công tác lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục, động viên Nhân dân và tổ chức cho Nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Công tác tuyên giáo phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của Đảng, phục vụ nhân dân, cũng như nêu cao ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trước vận mệnh đất nước ở mỗi giai đoạn lịch sử cách mạngTrong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo tiếp tục góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng song song với việc khơi dậy phong trào cách mạng trong Nhân dân góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của nước ta đồng thời là công tác hết sức quan trọng trong hệ thống các công tác tham mưu xây dựng Đảng ở các cấp.

          Thời gian vừa qua, ngành Tuyên giáo huyện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Mường Khương và sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của các cấp, các ngành, của các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo ngành Tuyên giáo huyện bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, của từng địa phương, đơn vị và hướng dẫn của ngành để tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nâng cao khả năng nắm bắt tình hình để định hướng kịp thời dư luận xã hội; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, những thông tin sai trái, bịa đặt, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ huyện, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Huyện đã quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của huyện được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chi Minh rất quan tâm đến công tác tuyên giáo, tại hội nghị Tuyên giáo miền núi năm 1963, Người đã nói: “Nhiệm vụ công tác tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”. Công tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động cụ thể nhằm phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng và dân tộc. Tư tưởng của Bác, tấm gương đạo đức cách mạng của Bác và những lời dạy của Bác đã và đang tiếp sức cho những người làm công tác tuyên giáo phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ làm công tác tuyên giáo huyện Mường Khương luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, dũng cảm và tỉnh táo trong đấu tranh, nhất quán trong nhận thức và hành động, kiên định trong tư duy và tổ chức thực hiện, thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngành Tuyên giáo huyện đã không ngừng phấn đấu, phát huy tốt truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ huyện giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong thời gian qua, trước tình hình có nhiều diễn biến, thuận lợi đan xen khó khăn, song ngành tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, đổi mới nội dung, phương thức, cách làm, triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo.

Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ được giao, bám sát nhiệm vụ hoạt động của công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực của ngành và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, ngành tuyên giáo huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực quyết tâm thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Ban Thường vụ nắm bắt và chỉ đạo trên mặt trận tư tưởng, để công tác Tuyên giáo thấm sâu vào đời sống Nhân dân. Ở từng thời điểm cụ thể, ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của huyện, của tỉnh; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ trên lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và lịch sử Đảng. Bên cạnh việc tập trung tham mưu triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, ban tuyên giáo còn tích cực tham mưu xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luật của Đảng phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện. Thường xuyên định hướng tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, các hoạt động văn hóa văn nghệ với nhiều hình thức, nội dung đổi mới, sáng tạo nhằm lôi cuốn được Nhân dân nhất là các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương. Đặc biệt ngành tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy triển khai có kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm theo của tập thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác đã được phát hiện, nhân rộng, lan tỏa trong đời sống xã hội; việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương của Bác và việc thực hiện cam kết nêu gương ngày càng hiệu quả, sát thực.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Chỉ có đi sâu vào thực tiễn đời sống xã hội thì mới tìm hiểu, đánh giá đúng thực chất tình hình công tác tuyên giáo của địa phương, đơn vị, mới phát hiện được những vấn đề mới, nhân tố mới, những điển hình tốt, người tốt việc tốt để cổ vũ, biểu dương, nhân rộng, đồng thời vạch ra những hiện tượng, những biểu hiện sai trái để phê phán, uốn nắn nhằm đẩy mạnh việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao”, cán bộ tuyên giáo của huyện luôn tích cực đi sâu, bám sát cơ sở; thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, gần gũi, lắng nghe ý kiến người dân... để tham mưu kịp thời cho cấp ủy có những giải pháp phù hợp trong lãnh chỉ đạo và kịp thời xử lý giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” và các tình huống bất ngờ xảy ra trên địa bàn huyện, qua đó góp phần ổn định chính trị tư tưởng, đảm bảo cho sự phát triển của huyện và đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,... góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, có ý nghĩa quan trọng, toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng.

Sự chủ động, sáng tạo, kịp thời của công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid -19 hiệu quả, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Phát huy truyền thống của ngành và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực tham mưu, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo thật sự là những chiến sĩ xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; thường xuyên đổi mới, năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm trong công tác tham mưu và tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên giáo tại địa phương.

Trong thời gian tới, ngành giáo huyện Mường Khương tiếp tục đẩy mạnh tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng trong nhận thức, quán triệt nguyên tắc toàn Đảng làm công tác tư tưởng và triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo. Cán bộ Tuyên giáo cần nâng cao hơn nữa năng lực dự báo và tham mưu hiệu quả cho các cấp ủy Đảng ở lĩnh vực công tác được giao.

Hai là, Tập trung tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đầy đủ, kịp thời và hiệu quả; nâng cao nhận thức, thái độ nghiêm túc trong học tập, gắn nhận thức với hiệu quả công việc của tập thể và cá nhân. Tiếp tục tuyên truyền triển khai các kế hoạch, chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị theo hướng nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên phổ biến, cập nhật kiến thức mới để kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ba là, Đổi mới công tác tham mưu cho Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng; tuyên truyền thực hiện Kết luận 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; các gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

Ba là, Làm tốt việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện, từ đó kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy giải quyết những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc tình hình đất nước, địa phương.

Bốn là, Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, gương mẫu trong đạo đức, lối sống; tinh thông nghiệp vụ, chuyên môn; biết cách chuyển tải đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nội dung đúng đắn, phong phú, sáng tạo, có sức truyền cảm và lan tỏa trong cuộc sống; có kỹ năng tuyên truyền miệng, viết thạo, am hiểu lý luận và thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm.

Năm là, Xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo với UBND cùng cấp, với các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, các cơ quan trong khối tuyên truyền, khoa giáo để tham mưu triển khai thực hiện và sơ, tổng kết các lĩnh vực của công tác tuyên giáo đạt hiệu quả.

Sáu là, Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện công tác tuyên giáo, tuyên truyền, vận động nhất là ở cấp cơ sở để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc qua đó tham mưu các giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở.

Tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang, dưới ánh sáng soi đường của Đảng, cán bộ làm công tác Tuyên giáo huyện Mường Khương tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 


 

 

Lê Thị Phương Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo HU
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,201
  • Trong tuần: 1,201
  • Tất cả: 1,811,180
Đăng nhập