Đảng bộ huyện Mường Khương triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

         Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 58-KH/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai về thực hiện Kết luận số 01-/KL/TW, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức của huyện nghèo vùng cao biên giới, đặc biệt là những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng với tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, Ban Thường vụ Huyện uỷ Mường Khương đã tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Kết luận rộng khắp trong toàn Đảng bộ.

          Ngay sau khi triển khai học tập, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch số 127-KH/HU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, gắn công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác với giáo dục truyền thống Cách mạng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh và địa phương tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập đạt 98%. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các đảng bộ trực thuộc (trong năm 2021, huyện Mường Khương được Tỉnh Lào Cai ghi danh 04 mô hình, 04 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học và làm theo Bác; 12 mô hình, 18 tập thể, và 65 cá nhân được nghi danh cấp huyện, trên 100 cá nhân được ghi danh cấp cơ sở).

Huyện Mường Khương tiếp thu Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII  

Các chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm.

Kết hợp chặt chẽ việc học tập với làm theo, Huyện uỷ Mường Khương đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên nghiêm túc triển khai xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm, trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên xác định, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao. Đồng thời, lấy hiệu quả việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân hằng năm.

          Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc trên cơ sở xác định rõ những nội dung cần làm, trong đó tập trung vào việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”.

Đảng bộ Thị trấn Mường Khương tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết 12-NQ/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Sau 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, nhất là trong việc làm theo; đồng thời, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó xác định một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng là việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; xác định các khâu đột phá, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm. Đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng uỷ xã Tả Thàng sơ kết Kết luận 01-KL/TW

100% cấp uỷ trực thuộc đã kịp thời cụ thể hoá nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo bám sát sự chỉ đạo của Huyện uỷ, phù hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị, phân công nhiệm vụ các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về cuộc đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

          Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng được chú trọng thực hiện; tinh thần, trách nhiệm đối với công việc được nâng cao; tinh thần phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp có nhiều đổi mới, tạo động lực tham gia các phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm. Việc đăng ký học tập và làm theo của tập thể, cá nhân cơ bản đã sát với thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; năm 2021 tỷ lệ cá nhân đăng ký làm theo đạt 96,8%; năm 2022 đạt 99%.

          Việc đưa nội dung Chỉ thị, Kết luận vào sinh hoạt hàng tháng được các chi bộ quan tâm thường xuyên trong nội dung sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đơn vị. 

Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề sát thực với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, đảng bộ và đảng viên, phát huy tính tích cực, tự giác của cán bộ, đảng viên, góp phần khắc phục hạn chế trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Toàn huyện có 268 chi bộ (trong đó 241 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 27 chi bộ cơ sở), có 215 chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên (chiếm trên 80%). Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, gắn việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện; các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều đơn vị có mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm tích cực, tự giác, có ý nghĩa thiết thực của mỗi cá nhân, tập thể, đơn vị trong toàn huyện... qua đó tạo sức lan toả lớn trong xã hội, thi đua học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và tạo ra động lực để mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Gương Đảng viên Hà Thuý Nghiệm - thôn Lũng Pâu, xã Tung Chung Phố

Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên toàn huyện đã chủ động xây dựng cá nhân, tập thể có cách làm hay, hiệu quả, nhiều mô hình điển hình tiên tiến, đã phát huy hiệu quả, nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, đã được biểu dương trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những cá nhân, tập thể có thành tích được lựa chọn công khai, dân chủ ở các địa phương, đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội ở các cấp, các ngành, địa phương. Tính đến nay toàn huyện có 12 mô hình, 36 tập thể; 86 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện Kết luận. Việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề hằng năm ở một số đảng ủy trực thuộc chưa thật sự sáng tạo. Việc phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao. Sức lan tỏa từ các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác tới đông đảo quần chúng Nhân dân còn chưa sâu rộng.

          Để tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

          (1) Tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Kết luận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

          (2)Trên cơ sở nội dung Kết luận, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện; hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao. Lấy việc học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chí thi đua hằng năm. Đồng thời, triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; “học tập” đi đôi với “làm theo”, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

          (3) Các chi, đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối chiếu với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu”; coi đây là nhiệm vụ và công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ.

          (4) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu điển hình, tọa đàm, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, tạo hiệu ứng lan tỏa những việc làm tốt, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

          (5) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng và Tổ quốc Việt Nam trong tổ chức đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo các nội dung, kế hoạch, những việc đăng ký học tập và làm theo Bác. Các chi, đảng bộ chủ động rà soát, bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm về việc thực hiện Kết luận, trong đó: Thực hiện có hiệu quả nội dung giám sát đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương theo quy định. Định kỳ tiến hành giao ban, sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được, kịp thời biểu dương, khen thưởng, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Thị Minh Xuân - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ (6)
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,051
  • Trong tuần: 14,088
  • Tất cả: 1,905,231
Đăng nhập