Mường Khương đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

             Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, Huyện ủy Mường Khương đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm túc những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

              Để công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thực sự đi vào cuộc sống là việc làm thường xuyên, liên tục. Những năm qua, Huyện uỷ Mường Khương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân về phòng chống tham nhũng, lãng phí bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn, cổng thông tin điện tử của huyện; thông qua các bản tin; lồng ghép vào các hội nghị, hội thi và phong trào quần chúng ở địa phương... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu và tham gia tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Song song với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Huyện ủy, UBND huyện phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Huyện Mường Khương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các hội nghị đến cán bộ, đảng viên

              Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, cấp uỷ chính quyền huyện Mường Khương đã gắn công tác phòng chống tham nhũng với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, chú trọng tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng trong đó ‘lấy phòng ngừa là chính’’. Thực hiện công khai, dân chủ trong việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở một số lĩnh vực nhạy cảm như: Đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện phân cấp trong quản lý ngân sách, tài sản công. Các tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về chi tiêu hành chính hiện hành. 100% các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Đặc biệt, việc giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo được các ngành chú trọng, nhất là các nội dung đơn tập trung vào việc đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí...

              Bên cạnh đó, cấp ủy trên địa bàn huyện cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và coi đó là giải pháp quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, cam kết của người đứng đầu về sự tu dưỡng, rèn luyện, liêm khiết không tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu khi có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Một buổi làm việc của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Mường Khương giám sát Chuyên đề tại xã Bản Sen

Hằng năm công tác giám sát chuyên đề tại cơ sở được Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Mường Khương thực hiện đúng quy định

              Năm 2021 Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương đã tiến hành kiểm tra 11 cuộc, đối với 11 tổ chức cơ sở đảng (tăng 3 cuộc so với năm 2020) trong đó Ban Chấp hành kiểm tra 4 cuộc đối với 4 tổ chức (Đảng ủy xã Cao Sơn, Đảng ủy xã Thanh Bình, Đảng ủy xã Tung Chung Phố và chi bộ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện). Nội dung kiểm tra việc công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự và công tác lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị bầu cử Đại biểu HĐND các cấp và Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 ‑ 2026; công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Đề án số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kỳ 2020 ‑ 2025 về cơ cấu lại kinh tế nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020 ‑ 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 07 cuộc đối với 07 tổ chức (Chi bộ Hạt Kiểm lâm, Chi bộ Kho Bạc, Chi bộ Bệnh viên đa khoa, Đảng bộ xã Tả Ngài Chồ, Đảng bộ xã Dìn Chin, Đảng bộ xã Bản Sen, chi bộ Phòng Kinh tế hạ tầng). Nội dung kiểm tra việc công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết TW4 (khóa XII); Chỉ thị số 05; Quy định số 08-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT/CP và Quy định số 28-QĐ/TU; công tác lãnh đạo chỉ đạo về xây dựng đảng; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, đại hộ Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV; việc duy trì chế độ sinh hoạt đảng.

              Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, chủ động phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Nhờ áp dụng các biện pháp đồng bộ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, toàn huyện không phát hiện vụ án tham nhũng nào xảy ra, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

              Nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực từ nguồn lực ngân sách nhà nước, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh về quản lý, điều hành ngân sách. Trong đó, tuyệt đối thực hiện nguyên tắc tiết kiệm trong chi thường xuyên, cắt giảm những phần chi không cần thiết để dành nguồn lực cho chi đầu tư phát triển. Đối với cá nhân người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong sử dụng kinh phí nhà nước; phát hiện, xử lý và đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp quyết toán chi ngân sách trái với quy định hiện hành. Đồng thời, thực hiện công khai những quy định về sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao; thực hiện tốt các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy định việc sử dụng kinh phí thường xuyên cho các khoản mục về chế độ công vụ cơ quan, quy định sử dụng báo chí, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, nhiên liệu, hội nghị, tiếp khách, máy in, máy fax...

Kỳ thi xét tuyển công chức các đơn vị sự nghiệp năm 2021 huyện Mường Khương được tiến hành dân chủ đúng luật

              Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thời gian tới, huyện Mường Khương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện công khai, dân chủ trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, thi đua khen thưởng và đẩy mạnh cải cách hoàn thiện thủ tục hành chính; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, điều tra và xử lý các hành vi tham nhũng tại các đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi đảng viên, cán bộ, công chức và người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng là việc làm cần thiết, lâu dài và cương quyết phải làm để Đảng ta thực sự là Đảng trong sạch, vững mạnh như Bác Hồ hằng mong muốn.

Mỹ Anh Trung tâm văn hoá thể thao, truyền thông huyện Mường Khương
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 13,292
  • Tất cả: 1,904,435
Đăng nhập