Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1119-TB/HU 10/04/2024 Thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan khối Đảng của huyện Mường Khương năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 0
01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 THÔNG TƯ Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Lượt xem: 271
Tải về 2
1425/YDCT-QLD 02/12/2022 V/v thông tin hình ảnh thuốc Phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn giả
Lượt xem: 158
Tải về 0
1478/QĐ-TTg 28/11/2022 Quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua" Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại thực hành tiết kiệm chống lãng phí "
Lượt xem: 239
Tải về 1
48/BC-UBBC 20/04/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Lượt xem: 305
Tải về 0
107/UBND-NV 18/01/2021 V/v Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 194
Tải về 0
1251/BC-UBND 25/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới huyện Mường Khương năm 2020
Lượt xem: 310
Tải về 0
45-CT/TW 20/06/2020 Chỉ thị của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 198
Tải về 0
03/NQ-HĐND 17/03/2020 Nghị quyết Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tả Thàng, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 132
Tải về 2
777/QĐ-UBND 29/03/2019 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận và không thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của các sở ban ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 212
Tải về 0
12