Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/NQ-HĐND 12/10/2020 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
35/NQ-HĐND 12/10/2020 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2016 -2021 Tải về
36/NQ-HĐND 12/10/2020 Nghị quyết về kết quả điều chỉnh bổ sung danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2016 2020 huyện Mường Khương Tải về
15/NQ-HĐND 27/07/2020 Nghị quyết Phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Mường Khương Tải về
16/NQ-HĐND 27/07/2020 Nghị quyết về kết quả bổ sung bổ sung danh mục công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 -2020, huyện Mường Khương Tải về
14/NQ-HĐND 20/07/2020 Nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C Tải về
12/NQ-HĐND 14/07/2020 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Lùng Khấu Nhin, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
13/NQ-HĐND 14/07/2020 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Lùng Khấu Nhin, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
07/NQ-HĐND 30/06/2020 Nghị quyết Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Bản Xen, nhiệm kỳ 2016 2021 ông Nông Văn Thắng Tải về
08/NQ-HĐND 30/06/2020 Nghị quyết Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Dìn Chin, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 2021 ông Lùng Dung Sinh Tải về
12