Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
176/TB-CCKTV 13/05/2022 V/v triển khai sử dụng hoá đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC Tải về
1118/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 huyện Mường Khương Tải về
960/BC-UBND 26/10/2021 BÁO CÁOCông khai tình hình thực hiện dự toánngân sách Nhà nướcQuý III năm 2021trên địa bàn huyện Mường Khương Tải về
250/KH-UBND 14/09/2021 KẾ HOẠCH Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 Tải về
617/QĐ-UBND 07/08/2020 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 huyện Mường Khương Tải về
178/KH-UBND 05/08/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 Tải về
145/BC-UBND 09/03/2020 Báo cáo Việc thực hiện Nghị quyết 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 Tải về
151/BC-UBND 09/03/2020 Báo cáo Kết quả rà soát các khoản thu ngân sách nhà nước năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Tải về
166/QĐ-UBND 05/03/2020 Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Mường Khương năm 2020 Tải về
153/QĐ-UBND 28/02/2020 Quyết định về việc phê duyệt Quyết toán thu, chỉ quản lý dự án năm 2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Khương Tải về
123