Kế hoạch nêu rõ mục tiêu: “Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”

         Nhấn mạnh năm 2023 là Năm Dữ liệu số quốc gia, bản kế hoạch mới được ban hành cũng xác định các chỉ tiêu quan trọng sẽ được Ủy ban tập trung thực hiện về dữ liệu số, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và an toàn, an ninh mạng.

anh tin bai