Tuyên truyền về Chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2023
CTTĐT - Ngày 19/4/2023 UBND huyện Mường Khương vừa ban hành Văn bản số 1196/UBND-VX ngày 19/4/2023 của UBND huyện Mường Khương về tuyên truyền về Chương trình  Chuyển đổi số trên địa bàn huyện  Mường Khương năm 2023.
anh tin bai

Theo đó UBND huyện đã hướng dẫn  các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền các nội dung như sau:

- Tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của chuyển đổi số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của Chuyển đổi số; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của các cấp, các ngành, các địa phương.

- Tuyên truyền Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Trọng tâm là tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử; nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; một số lĩnh vực ưu tiên chuyển đối số; Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số; các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, của tỉnh, huyện; cơ chế chính sách về chuyển đổi số đối với doanh nghiệp, người dân;...

- Tuyên truyền Chương trình chuyển đổi số tỉnh Lào Cai. Trọng tâm là tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện chuyển đổi số (Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số) tỉnh Lào Cai và huyện Mường Khương ; những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số. Nhấn mạnh quan điểm của Lào Cai về chuyển đổi số, đó là: Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; Văn hóa số làm thay đổi cách thức làm việc của mỗi cơ quan, cán bộ, công chức viên chức nhà nước; thay đổi quy trình sản xuất của mỗi doanh nghiệp, hộ gia đình; thay đổi sinh hoạt của mỗi người dân; Thể chế (chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, cách thức triển khai và tổ chức thực hiện chương trình chuyển đổi số) đóng vai trò then chốt đến sự thành công của chuyển đổi số;...

- Tuyên truyền 23 mục tiêu quan trọng thực hiện trong năm 2023 theo Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI tỉnh Lào Cai năm 2023; 21 mục tiêu chủ yếu trong năm 2023 theo theo Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện về chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2023.

- Tuyên truyền về phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm, địa bàn ưu tiên, đó là: Chuyển đổi số trong các cơ quan khối Đảng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và du lịch, Nông nghiệp và phòng chống thiên tai, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng Giao thông vận tải, An ninh trật tự; Chuyển đổi số, phát triển khu Kinh tế cửa khẩu thành mô hình mẫu thông minh, mở rộng giao thương qua kết nối số; mô hình thí điểm chuyển đổi số toàn diện tại một số địa phương cấp xã, mô hình thí điểm xây dựng tổ dân phố và thôn nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh Lào Cai, Trung tâm dữ liệu - Data center (DC) tỉnh Lào Cai, Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Lào Cai gắn với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để người dân và hợp tác xã, doanh nghiệp thay đổi thói quen, khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn huyện Mường Khương và tỉnh Lào Cai.

- Tuyên truyền đến người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện sử dụng nền tảng số, sử dụng hóa đơn điện tử, tài khoản thanh toán điện tử,...để phục vụ các hoạt động trong cuộc sống, cũng như trong kinh hoạt động kinh doanh; công tác tự đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số.

- Tuyên truyền nội dung, kết quả phong trào phong trào thi đua về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai và huyện Mường Khương năm 2023, giai đoạn 2022-2025; chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số. Đồng thời giới thiệu kinh nghiệm chuyển đổi số của một số địa phương, những giải pháp công nghệ số, sản phẩm công nghệ số mới;...

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho doanh nghiệp, người dân, bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, giúp doanh nghiệp và người dân có kỹ năng số, thói quen và văn hóa sống trong môi trường số.

Xem chị tiết tại đây: Tải về

Liêm Nguyễn
1 2 3 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập