Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 
 

 


Số:  5617 /QĐ-UBND

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Lào Cai,  ngày 13   tháng 12  năm 2017

                                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực

 Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai

 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2257/QĐ-BNN-TCLN ngày 02 tháng 06 năm 2017 của Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 201/TTr-SNN ngày 13 tháng 12 năm 2017,

 

                                                   QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);

- TT Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;

- Lưu: VT, KSTT3.

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Xuân Phong

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập