Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Lượt xem: 396

 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ trang trại nộp giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại UBND cấp huyện.

- Bước 2: UBND cấp huyện nhận giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại, ghi giấy hẹn và xem xét cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Bước 3: UBND cấp huyện trả giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho người nộp theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ:

- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp đối với trường hợp rách, nát.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại (phụ lục IV ban hành theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT)

Lệ phí: Không quy định

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn thời hạn nhưng bị mất, cháy, rách, nát.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về Tiêu chí và Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

 

 

 

 

 

 

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

KINH TẾ TRANG TRẠI

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện .................................

Tôi là:.......................................................................................................................... Nam/Nữ

Năm sinh......................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)............................................

Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp.......................................

.......................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp:……….ngày cấp…………………

Lý do đề nghị cấp lại:.................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Để thuận tiện trong hoạt động, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

 

 

 

 

 

 

 

 

.........., ngày .... tháng .... năm .......

              Người làm đơn

           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Phụ lục IV

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27 /2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện .................................

Tôi là:.......................................................................................................................... Nam/Nữ

Năm sinh......................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số................................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:...................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)..............................................

Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp.......................................    

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp:……….………ngày cấp……..…..

Lý do đề nghị cấp lại:.................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Để thuận tiện trong hoạt động, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

 

 

.........., ngày .... tháng .... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)Tin mới
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1