Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư

 1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ đầu tư là các tổ chức, đơn vị thuộc huyện quản lý chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh điều chỉnh gửi hồ sơ (thành phần, số lượng theo quy định) về phòng/ ban chức năng của huyện tổ chức thẩm định, trình UBND huyện, cấp xã phê duyệt;

Bước 2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng/ ban chức năng của huyện phải tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt và trình Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt.

Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã thẩm định, UBND cấp huyện, cấp xã quyết định phê duyệt điểu chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán công trình lâm sinh và trả kết quả cho các tổ chức trong thời gian 03 ngày làm việc.

2. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

- Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 phụ lục IV ban hành theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT;

- Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh:

 + Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT;

+ Thiết kế công trình lâm sinh, gồm:  Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn ( sông suối, đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng…) và các nội dung hướng dẫn tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT;

+ Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại điều 5 Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT;

- Các văn bản có liên quan: Quyết định phê duyệt chủ đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư) và các tài liệu có liên quan

*  Số lượng bộ hồ sơ:  05 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 23 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch  UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng có chức năng cấp huyện

7. Kết quả tực hiện TTHC:  Quyết định điều chỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

8. Lệ phí (nếu có):  Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có

Đề cương thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT

- Mẫu văn bản liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu công trình lâm sinh kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT;

10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

 Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

          - Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ Về thi hành Luật Bảo về và Phát triển rừng;

          - Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

            -  Điều 4, điều 6, điều 8 Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh.

12. Liên hệ :       

          Họ và tên: Trần Quang Đại

          Địa chỉ: Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

          Điện thoại:  02143.850998 

          Phụ lục của TTHC này sử dụng theo phụ lục tại TTHC thứ 10. “Thẩm định,  phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)”

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập