Bộ Thủ tục hành chính kèm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung, áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Số:  2832 /QĐ- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        Lào Cai,  ngày 07 tháng 10  năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung, áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;

Căn cứ Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Văn bản số 227/CCTTHC ngày 09/6/2010 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ về việc triển khai giai đoạn 3 Đề án 30;

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thị trấn Bát Xát huyện Bát Xát tại Tờ trình số  65 /TTr- UBND ngày 04/10/2010 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 129 thủ tục hành chính chung, áp dụng tại các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành, thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này, thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chủ trì, báo cáo với UBND cấp huyện để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên, rà soát cập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, khoản 2, điều 1 Quyết định này.

Thời hạn cập nhật, loại bỏ, công bố thủ tục hành chính trên chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành có hiệu lực thi hành hoặc kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 06/7/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung, áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh tại địa chỉ: http://egov.laocai.gov.vn/vpubnd/vn/news/ vào mục Đề án 30.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thường trực UBND, HĐND;

- TCTCT của Chính phủ;

- Báo Lào Cai;

- Đài PTTH tỉnh

- Lưu:VT, TCT30

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Vịnh

               

   Tài liệu đính kèm: 

1. DANH MỤC TTHC CẤP XÃ - PHẦN I.doc

2. PHU LUC TTHC CẤP XÃ - PHẦN II.doc

3. DANH MUC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI.doc

 

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập