Quyết định số 5612/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 
 

 


Số:  5612 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


  Lào Cai, ngày  13   tháng 12 năm 2017

                                          

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc

 thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lào Cai

 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 581/TTr-STNMT ngày 11 tháng 12 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế  Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 về việc công bố 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);

- TT Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

- Lưu: VT, KSTT3.

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Đặng Xuân Phong

 

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 2,166
  • Trong tuần: 13,372
  • Tất cả: 3,008,712
Đăng nhập