Quyết định số 5613/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

 UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

                                                   

Số:  5613  /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lào Cai, ngày  13   tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động

 khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 96/TT-SKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 18 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học công nghệ được công bố tại Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố 63 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Cục kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);

- TT Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

- Lưu: VT, KSTT3

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Đăng Xuân Phong

 

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập