Quyết định số 5616/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Về việc công bố 98 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao & Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 
 

 


Số: 5616 /QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


         Lào Cai, ngày 13  tháng  12   năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố 98 thủ tục hành chính lĩnh vực

Văn hóa, Thể thao & Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

 
 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số193/TTr-SVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 98 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao & Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế:

- Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

 

- Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố 09 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại cấp tỉnh thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);

- TT Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

     - Lưu: VT, KSTT3..

CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Xuân Phong

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập