Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 

Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chính đáng chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị trực tiếp gửi hồ sơ xin phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý khu kinh tế hoặc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp tại Ban Quản lý khu kinh tế hoặc UBND cấp huyện, thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) - Đơn đề nghị nêu rõ mã số cây (nếu có), vị trí cây cần chặt hạ, dịch chuyển; loại cây (nếu biết); kích thước cây; lý do cần chặt hạ, dịch chuyển. Mẫu đơn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này.

Thuyết minh phương án chặt hạ cây xanh.

- Sơ đồ vị trí cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển.

- Ảnh màu chụp hiện trạng cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển (cỡ ảnh tối thiểu 10cm × 15cm)

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định (Sở Xây dựng)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

-  Giấy phép (Theo mẫu tại Phụ lục 2 Ban hành kèmtheo Quyết định số: 36/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển câyxanh đô thị  (Theo Phụ lục số 1, Quyết định số: 36/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 củaChính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quyhoạch đô thị;

- Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 củaChính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quyhoạch xây dựng;

- Quyết định số 36 /2016/QĐ-UBND ngày 15/6/ 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 


PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 36/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ

 

Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép

 

Tên tổ chức/cá nhân: ..............................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Điện thoại: …………………………….. Fax: ......................................................

Xin được chặt hạ dịch chuyển cây …………………… tại đường ……………….., xã (phường): ………....................…, huyện (thành phố, thị xã): ...............................................................................................................................

Loại cây: ……………………………., chiều cao (m): …………….. đường kính (m): ...................... .................................................................................................

Mô tả hiện trạng cây xanh......................................................................................

................................................................................................................................

Lý do cần chặt hạ dịch chuyển, thay thế ................................................................

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị và các quy định khác có liên quan.

 - Tài liệu kèm theo

- Ảnh chụp hiện trạng;

 - Sơ đồ vị trí cây (nếu có).

……., ngày … tháng … năm ……..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 


PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 36 /2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

 

UBND TỈNH LÀO CAI
Cơ quan cấp giấy phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH

Số: ……../GPCX

 

Căn cứ Quyết định số …../……/QĐ-UBND ngày … tháng … năm … của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh của ………….

 

1. Cấp cho:..................................................................................................

- Địa chỉ:.......................................................................................................

- Điện thoại:....................................Fax:......................................................

- Được phép chặt hạ, dịch chuyển cây.............tại đường..............................., 
phường (thị trấn).............................. huyện (thành phố )...................

- Loại cây:..............Chiều cao (m):....................Đường kính (m):...............

- Hồ sơ quản lý:............................................................................................

- Lý do cần chặt hạ, dịch chuyển:.......................................................................

 

2. Đơn vị thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển:..................................................

 

3. Thời gian có hiệu lực của giấy phép là 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép. Quá thời hạn này mà chưa thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển thì giấy phép này không còn giá trị.

 

4. Đơn vị thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh có trách nhiệm:

- Thực hiện việc chặt hạ, di dời đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và tuyệt đối an toàn.

- Thực hiện đúng thời gian quy định.

- Thông báo cho chính quyền địa phương biết thời gian thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh./.

 

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Cơ quan cấp giấy phép; 
- Lưu.

........., ngày........ háng.........năm..........
(Ký tên, đóng dấu)
UBND huyện , thành phố
(Ban Quản lý khu kinh tế)

 

 


PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2016/QĐ-UBND ngày 15  tháng6  năm 2016

  của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc xác định hiện trường cây xanh

 

Hôm nay, vào lúc …….giờ……..phút, ngày ….tháng…….năm ……, tại hiện trường …………………………………………………………………

 

I. Thành phần gồm:

1. Ông (bà): …………………………., chức vụ: ………………………

2. Ông (bà): …………………………., chức vụ: ………………………

3. Ông (bà): …………………………., chức vụ: ………………………

 

II. Nội dung: Đoàn tiến hành khảo sát và ghi nhận hiện trạng cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển như sau:

- Địa điểm vị trí cây xanh chặt hạ, dịch chuyển: ………………………..

tại đường..............................................., phường (thị trấn)..............................

huyện (thành phố ).....................................................................................

- Loại cây:....................., chiều cao (m):.........., đường kính (m):...........

- Hồ sơ quản lý, mã số cây (nếu có):.......................................................

- Lý do cần chặt hạ, dịch chuyển:............................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào lúc ……giờ…..phút …. ….và đồng ký tên./.

 

ĐẠI DIỆN ………….

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

 

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,931
  • Trong tuần: 10,872
  • Tất cả: 3,006,212
Đăng nhập