Quy trình Giấy khen khen thưởng đột xuất - Phòng Nội vụ huyện Mường Khương

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị;

+ Trích ngang thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ hành động, thành tích, công trạng của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

x

5.3

Số lượng hồ sơ

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT huyện Mường Khương (Phòng Nội vụ - Bộ phận TĐKT)

5.6

Lệ phí

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân

02 ngày

- Theo mục 5.2

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho đơn vị trình bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.

Thường trực Hội đồng TĐKT huyện (bộ phận TĐKT – Phòng Nội vụ)

02 ngày

BM01.QT01/TTHC  – Giấy biên nhận

B3

+ Thẩm định hồ sơ:

-     Thẩm định chuyên môn

-     Thẩm định về pháp lý

-     Phối hợp các cơ quan liên quan nếu cần

+ Tổ chức họp hoặc xin ý kiến các thành viên Hội đồng TĐKT huyện.

Nếu trên 50% thành viên HĐ đồng ý thì chuyển các bước tiếp theo.

Lập tờ trình thẩm định & Dự thảo quyết định trình lãnh đạo Phòng

Nếu thành viên HĐ không đồng ý thì chuyển bước 7

Chuyên viên Phòng

05 ngày

BM02.QT01/TTHC  – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Công văn phúc đáp

(nếu cần)

B4

Báo cáo lãnh đạo Phòng phê duyệt. Kiểm tra nội dung tờ trình  thẩm định và Dự thảo quyết định:

-       Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo UBND  xem xét.

Nếu không đồng ý:  chuyển bước 7.

Chuyên viên Phòng

02 ngày

B5

Kiểm tra, xem xét nội dung tờ trình và dự thảo Quyết định:

- Nếu đồng ý: Ký vào quyết định và chuyển cho Bộ phận văn thư – VP UBND huyện đóng dấu để chuyển lại cho đơn vị trình.

 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng xử lý.

Lãnh đạo UBND

01 ngày

B6

Tiếp nhận Quyết định và vào sổ

Bộ phận Văn thư – VP UBND huyện

01 ngày

B7

Trả lại kết quả cho đơn vị trình

Chuyên viên Phòng

01 ngày

B8

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Phòng

01 ngày

 BM03.QT01/TTHC  – Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

BM04.QT01/TTHC

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Lưu ý

·      Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – BM 03.01 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7

·      Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN

·      Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

5.8

Cơ sở pháp lý

Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH 11 ngày 26/11/2003.

Nghi định 42/2010NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng.

Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện  Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng.

 Quyết định số 08/2011/QĐ.UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các Quyết định Quy định về các phong trào thi đua chuyên đề.

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ.

1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập