Cấp giấy phép vận chuyển gấu

 1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Nộp hồ sơ

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển gấu nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm nơi có gấu

b) Bước 2: Thẩm định hồ sơ:

Hạt Kiểm lâm nơi có gấu, xem xét, cấp giấy phép vận chuyển gấu cho chủ trại nuôi. Trường hợp địa phương (nơi có gấu) không có hạt Kiểm lâm thì việc cấp giấy phép vậnchuyển gấu do Chi cục Kiểm lâm thực hiện.

c) Bước 3: Trả kết quả

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ vận chuyển gấu xem xét cấp giấy phép vận chuyển gấucho chủ nuôi gấu đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiệnhay thủ tục chưa đạt yêu cầu.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

3. Hồ sơ

Hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu gồm có:

a) Đơn đề nghị vận chuyển gấu (Phụ lục VI Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN);

b) Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử

c) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh chủ nuôi gấu thông báo bằng văn bản với cơ quan Kiểm lâm sở tại đến làm biên bản kiểm tra xác nhận

b) Số lượng: :  01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Thời gian cấp giấy phép di chuyển gấu: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển gấu phải hoàn thành biên bản xác nhận số gấu vận chuyển và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh; trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển phải có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết.

5. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện(nếu có): Hạt Kiểm lâm địa phương. Trường hợp địa phương không có hạt Kiểm lâm thì do Chi cục Kiểm lâm thực hiện

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

6. Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

- Tổ chức                                                        

7. Phí, lệ phí : Không

8. Mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển gấu (trong tỉnh); giấy phépvận chuyển đặc biệt (ngoài tỉnh)                                                                 

9. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép vận chuyển

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Điều 5 TT số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

          - Điều 10 Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008

12. Địa chỉ liên hệ

          Tên: Đặng Minh Hậu

          Địa chỉ: Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên – Chi cục Kiểm lâm LàoCai - Khối 9 Phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

          Điện thoại: 02143.826.000

          
Phụ lục 09: Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2011/TT-BNNPTNT ngày     tháng     năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt

 

    Kính gửi: ..........................................................................................

 

1. Tên cá nhân, Tổ chức.........................................................................................

2. Địa chỉ................................................................................................................

3. Đề nghị được vận chuyển...................................................................................

Nơi đi......................................................................................................................

Nơi đến...................................................................................................................

4. Mục đích vận chuyển..........................................................................................

5. Chủng loại ..........................................................................................................

Nguồn gốc...............................................................................................................

6. Số lượng:....................................................Khối lượng.......................................

7. Phương tiện vận chuyển....................................................................................

8. Thời gian vận chuyển.........................................................................................

 

                                                                      ........ngày        tháng        năm .....

                                                                                     Người đề nghị

                                                                                  (Ký và ghi rõ họ, tên)


Phụ lục VI: Mẫu đơn đề nghị di chuyển gấu nuôi

TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
---------

 

......., ngày…..  tháng…..  năm 200…..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi Cơ quan kiểm lâm vùng)

Tên tôi là :………………………………………………..………..………….

CMND số………………Cấp ngày………….. Tại…………….……………..

Địa chỉ thường trú…………………………………….………………………

Được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu số … ngày …/…/… Cơ quan cấp: …

Đề nghị cho phép di chuyển số gấu như sau:

1. Loài……………Giới tính (đực, cái)……..Nặng………..(kg)

Đặc điểm……………………. Số chíp điện tử…………………………………

2. ……………………………………………………………….……………

(nếu số lượng nhiều thì lập thành dang sách riêng kèm theo)

Đang nuôi nhốt tại điạ chỉ: ………………………………..…………………

Tới địa điểm mới là: …………………

Lý do di chuyển: ………………………

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý gấu nuôi nhốt và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

(kèm theo đây là bản sao hồ sơ các con gấu nói trên)

 

 

….. ngày ….tháng ….năm …

Người làm đơn

(họ, tên, chữ ký; đóng dấu đối với tổ chức)

 

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,945
  • Trong tuần: 10,886
  • Tất cả: 3,006,226
Đăng nhập