Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường Khương: Xây dựng Đảng qua việc bảo vệ tư tưởng của Đảng trong thời đại mới

    Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, trong đó vai trò của Đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại 4.0 là một trong những nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, mang yếu tố quyết định đến thành bại của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân… Lịch sử loài người đã trải qua 03 cuộc cách mạng công nghiệp và hiện nay chúng ta ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (4.0). Theo đó công nghiệp 4.0 tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập kỷ gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua Internet vạn vật, truy cập dữ liệu thời gian thực và giới thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng.

anh tin bai

Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Lào Cai ký kết chương trình phối hợp với Ban thường vụ huyện ủy Mường Khương trong việc thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm; phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn

    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”. Cũng theo Nghị quyết này thì: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Thoạt nhìn, các nội dung này có vẻ rất lớn, là trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, của cả hệ thống chính trị… nhưng trên thực tế, tất cả đều liên quan đến trách nhiệm cá nhân của mỗi Đảng viên. Đặc biệt là trong thời đại 4.0 hiện nay, với sự bùng nổ của các trang mạng xã hội, khi việc tuyên truyền, phát ngôn của các tổ chức, hội nhóm, cá nhân trở nên tự do khó quản lý thì việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết.

    Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch tăng cường móc nối, cấu kết với những phần tử cơ hội chính trị, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, với ý đồ làm lung lay nhận thức, niềm tin của nhân dân vào chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng; lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, khoét sâu những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để bóp méo, xuyên tạc sự thật... Thời điểm họ xuyên tạc thường vào những dịp, những sự kiện lớn như: đại hội đảng các cấp, toàn quốc, hay mới đây là dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp....

    Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang sử dụng không gian mạng để chống phá trực diện khuếch trương thanh thế, cổ súy “giá trị” văn hóa phương Tây. Chúng lập những tài khoản, website giả mạo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, những người có uy tín, nhân vật nổi tiếng… để tung tin gieo rắc hoài nghi trong xã hội, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, kích động, lôi kéo người dân tụ tập trái phép, biểu tình, phá rối an ninh trật tự và có các hành vi phạm pháp. Trước sự phát triển của mạng xã hội, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường đã tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xem đây là một nội dung cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

anh tin bai

Chi bộ chú trọng công tác tuyên truyền tại cơ sở nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho bà con nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

    Do đó để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, Đảng viên phải thực sự là những chiến sĩ xung phong, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Đối với mỗi Đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nói, viết và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Đây là một yêu cầu rất quan trọng và mỗi đảng viên phải thể hiện trách nhiệm cao trong công tác, hoạt động, sinh hoạt, sử dụng mạng xã hội… Chẳng hạn, Điều lệ Đảng ghi: “Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”, tất cả các đảng viên không thể hoài nghi mục đích đó. Sẽ không thể chấp nhận nếu có hiện tượng đảng viên nghi ngờ định hướng đó, rồi đi phát tán các thông tin, ý kiến cho rằng “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là không có thật”, rằng “chủ nghĩa xã hội đã không thể thành hiện thực ngay ở quê hương Cách mạng tháng Mười thì không thể thành công ở nơi khác”,....

    Tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Khương, mỗi cán bộ, Đảng viên khi tham gia mạng xã hội đều cần thận trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Nếu nhận thấy có thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc, thông tin có sự sai lệch so với thông tin chính thức, thông tin có nội dung, luận điệu xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ... đều không ngại có ý kiến đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái đó một cách sắc bén; không im lặng cho qua hoặc thờ ơ, xem như mình vô can. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, mỗi cán bộ, Đảng viên tại chi bộ luôn giữ lập trường tư tưởng vững vàng, biết phân biệt phải, trái, đúng, sai; nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Luôn bám sát tình hình, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, thường xuyên chia sẻ thông tin tốt đẹp, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong xã hội. Tại đơn vị, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ, mỗi cán bộ, Đảng viên đều phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm xử lý triệt để những hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, gia tăng sự tín nhiệm của nhân dân. Bên cạnh đó, Chi ủy đã thường xuyên quán triệt tất cả đảng viên phải có nhận thức đúng đắn, hành động phù hợp như: không làm lan truyền các thông tin sai trái, không “để mặc” những thông tin không đúng tác động đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm với việc chia sẻ những thông tin tích cực và không đăng tải ý kiến chủ quan, không phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng.

anh tin bai

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo được kiện toàn đap ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

    Trong những năm qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Khương đã tích cực vận dụng “tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” thông qua một số hành động cụ thể góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới như:

    Một là, Chi bộ thường xuyên tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, Chi bộ. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên;

    Hai là, tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, hằng tháng Chi bộ tổ chức sinh hoạt lồng ghép nội dung kể chuyện chuyên đề về Bác với các hình thức phong phú và đa dạng;

    Ba là, Duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết nội bộ, thường xuyên quán triệt đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”;  

    Bốn là, tất cả cán bộ, Đảng viên Chi bộ tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

    Năm là, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng, sự phân công của tổ chức, nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy chế nghiệp vụ, nội quy cơ quan, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên theo quy định, thực hiện nghiêm túc về trách nhiệm đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú.

    Sáu là, hằng năm, Chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình xoay vòng đối với tất cả đảng viên trên tinh thần góp ý, xây dựng trong nội bộ một cách thẳng thắn, trung thực, mỗi đảng viên đã tiếp thu ý kiến phát huy những mặt tích cực, nhận thấy được khuyết điểm, hạn chế và có biện pháp sửa chữa khắc phục khuyết điểm, qua đó duy trì tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

    Với 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

    Bên cạnh đó, hàng năm, mỗi cán bộ, Đảng viên Chi bộ đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nội dung cam kết luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều cán bộ, Đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

    Đảng viên Chi bộ từng bước được nâng cao trình độ lý luận chính trị thông qua việc học lớp lý luận chính trị, từ đó đã thấm nhuần lý tưởng cách mạng, nâng cao sức chiến đấu của đảng viên, nhiều đảng viên tự giác tham theo học lớp cao học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ cho quá trình công tác.

    Thực hiện theo kế hoạch từ đầu năm, trên cơ sở đó, hàng quý, Chi bộ đã chủ động xây dựng chuyên đề đạt chất lượng, các can bộ, Đảng viên đều tham gia thảo luận, góp ý, sinh hoạt chuyên đề luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, mỗi đảng viên được học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báo trong công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ chuyên môn. Chi bộ thường xuyên nhắc nhở cán bộ, Đảng viên không được thực hiện những điều đảng viên không được làm, luôn luôn cảnh giác, đấu tranh với tội phạm xâm phạm ninh quốc gia, tội phạm an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tuyệt đối giữ bí mật trong công tác. Đồng thời, mỗi Đảng viên Chi bộ đều là một tuyên truyền viên, viết nhiều bài viết về đường lối, chủ trương của Đảng lên Trang tin điện tử của Ngành.

    Trong công tác, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần đấu tranh, cảnh giác, cương quyết phòng chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm xâm phạm an ninh Quốc gia, tội phạm liên quan đến việc lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội xuyên tạc, chống phá, kích động, lôi kéo, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua đã Chi bộ đã phối hợp các cơ quan khối nội chính như Công an huyện, các Đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn, các cơ quan hữu quan chủ động, tích cực phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phòng ngừa tội phạm, phục vụ tình hình chính trị tại địa phương. Viện kiểm sát huyện Mường Khương cũng đã chủ động đề ra các biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; theo sát, nắm chắc tiến độ điều tra vụ án; chủ động, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra để định hướng hoạt động điều tra, 100% vụ án mới khởi tố có yêu cầu điều tra. 

anh tin bai

Tích cực phối hợp các cơ quan khối nội chính chủ động phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

    Thực tiễn cho thấy nhờ những chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước cùng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã huy động được sức mạnh của toàn thể hệ thống chính trị cùng vào cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chính quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc giúp chúng ta đạt được những thành tựu to lớn trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đúng đắn của Đảng và Nhà nước; bóp méo vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo ở địa phương; phủ nhận những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong thời kỳ đổi mới. 

anh tin bai

Tích cực cùng chính quyền, địa phương chung tay xây dựng NTM

    Từ đó, góp phần tạo niềm tin, xác định rõ trách nhiệm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong đông đảo quần chúng nhân dân và toàn xã hội. Những thành tựu to lớn này cũng là minh chứng rõ nét để đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động gây chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, hòng làm suy yếu sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Những thành tựu này cũng đồng thời chứng minh một sự thật không thể phủ nhận: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được rõ vấn đề đoàn kết là sức mạnh, là nguyên nhân của mọi thành công và thắng lợi của cách mạng Việt Nam dù trong bất cứ giai đoạn nào

    Có thể nói bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm quan trọng, xuyên suốt từ trước đến nay, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng giàu, mạnh và phát triển, nhất là trong thời đại 4.0 hiện nay.

Kim Huệ
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập