Đảng bộ huyện Mường Khương: 73 năm xây dựng và phát triển
           Ngày 01/3/1950, Đảng bộ huyện Mường Khương được thành lập đã khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã giành được trong các cuộc đấu tranh chống đế quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. 73 năm qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc luôn chung sức, đồng lòng phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

         Những trang sử vẻ vang

     Trong suốt thời kỳ nghìn năm Bắc thuộc, dưới ách thống trị của phong kiến phương Bắc, để bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân huyện Mường Khương luôn nêu cao truyền thống quật cường, đoàn kết, yêu nước, không ngại hy sinh gian khổ, đóng góp công sức cùng với Nhân dân Lào Cai đánh bại kẻ thù xâm lược bảo vệ vùng biên cương Tổ quốc làm nên những chiến thắng vẻ vang.

     Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, đồng bào các dân tộc Mường Khương nêu cao tinh thần yêu nước, kiên cường đứng lên chống Pháp. Các phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng đều thất bại do chưa có Đảng lãnh đạo, chưa có đường lối tập hợp đông đảo quần chúng. Song, ngọn lửa yêu nước của đồng bào Mường Khương vẫn âm ỷ cháy, chờ thời cơ sẽ bùng lên thành ngọn lửa cách mạng.

    Nhằm đáp ứng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào kháng chiến ở địa phương. Ngày 04/4/1949, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Chi bộ Đảng Bản Lầu do đồng chí Hà Bắc làm Bí thư. Chi bộ Bản Lầu khi thành lập có các đảng viên: Hà Bắc, Trần Phượng, Lục Bình Thuỷ, Chu Văn Kiên, Lục Bỉnh Lợi, Lý Hán Sinh. Cuối năm 1949 đầu năm 1950, Chi bộ được bổ sung thêm các đồng chí đảng viên mới: Trần Ngôn, Nguyễn Văn Thuận, Lục Bỉnh Ngọc. Chi bộ Bản Lầu là chi bộ Đảng đầu tiên ở huyện Mường Khương, được thành lập dựa trên một tập thể nhỏ những đảng viên trung kiên được trưởng thành qua phong trào cách mạng những năm 1946 - 1948 ở địa phương. Trong lúc chiến dịch Lê Hồng Phong đợt 1 diễn ra khẩn trương thì ngày 01/3/1950, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng huyện Mường Khương (Ngày 01/3/1950 được coi là ngày thành lập Đảng bộ huyện Mường Khương). Sự kiện này là mốc son đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Chi bộ Bản Lầu, mở ra thời kỳ mới cho quá trình lãnh đạo đấu tranh cách mạng của Nhân dân các dân tộc trong huyện.

        Sau khi thành lập Đảng bộ, mặc dù bị địch càn quét nhiều lần, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Nhân dân các dân tộc Mường Khương nêu cao truyền thống yêu nước, anh dũng đấu tranh, đánh bại âm mưu “chia để trị”, “Xứ mường tự trị”, đập tan âm mưu “Phỉ hóa toàn dân” của thực dân Pháp và các thế lực phản động. Ngày 11/11/1950 huyện lỵ Mường Khương được giải phóng khỏi ách chiếm đóng của phỉ.

        Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở Miền Bắc, huyện Mường Khương vừa tập trung truy quét bọn phỉ ở khu vực Pha Long, vừa củng cố, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp. Năm 1958, Bác Hồ lên thăm Lào Cai, Người đã khen ngợi Mường Khương là huyện sớm tiến hành công tác định canh, định cư, làm phân bón, làm ruộng bậc thang, xoá bỏ cây thuốc phiện, bảo vệ rừng, giải quyết các tệ nạn xã hội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, huyện Mường Khương đã chi viện sức người, sức của cho Miền Nam ruột thịt với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Tổng số thành niên lên đường nhập ngũ tham gia trên chiến trường miền Nam và chiến trường Lào là 231 người, trong đó có 27 người con của quê hương đã hy sinh và 14 người đã hiến một phần xương máu cho cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

         Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, huyện Mường Khương là một trong những địa phương diễn ra cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc hết sức khốc liệt. Ngày 17/2/1979, chiến sự nổ ra, với ý chí, quyết tâm giữ vững từng tấc đất của cha ông để lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân huyện Mường Khương đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường, buộc địch phải rút khỏi địa bàn huyện. Bước ra từ hoang tàn, đổ nát của chiến tranh với bao khó khăn chồng chất, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Mường Khương đã vượt lên khó khăn, thử thách, khắc phục hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh. Năm 1990, huyện chuyển từ địa điểm sơ tán xã Lùng Khấu Nhin về trung tâm huyện lỵ cũ.

         Với ý chí quyết tâm cùng xây dựng lại Mường Khương bằng bàn tay cần cù và trí óc sáng tạo, sau hơn 35 năm đổi mới, trải qua 73 năm, qua 24 kỳ đại hội, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện luôn đoàn kết một lòng, tự lực tự cường vươn lên thực hiện thắng lợi các nghị nguyết của Đảng bộ huyện cũng như các chương trình đề án, dự án của tỉnh đề ra, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện rõ nét nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

         Xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh

         Từ sự kiện ngày 01/3/1950, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng huyện Mường Khương đã đánh dấu mốc son quan trọng với sự ra đời của Đảng bộ huyện. Chặng đường 73 năm xây dựng, trưởng thành, Đảng bộ huyện xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Đảng bộ huyện tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng củng cố tổ chức hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực hiện nghiêm quy chế hoạt động và sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng, chăm lo củng cố kiện toàn về tổ chức các cấp ủy cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ chú trọng duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định, đổi mới nội dung sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng. Cùng với đó, tăng cường phát triển Đảng, nhất là coi trọng chất lượng tiêu chuẩn, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, dân tộc thiểu số.

anh tin bai

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025

         Công tác tư tưởng luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tăng cường nắm tình hình của các tầng lớp Nhân dân; kịp thời đề xuất, tham mưu cấp ủy có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, phù hợp với thực tiễn. Tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tiến hành thường xuyên. Việc tổ chức quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện một cách kịp thời, có sự đổi mới về phương pháp theo hướng đi sâu phân tích, liên hệ, làm rõ thêm những vấn đề mới và được cụ thể hoá bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Trong những năm qua, cấp ủy các cấp tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo sự lan toả sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện và đạt được những kết quả quan trọng từ nhận thức đến việc làm theo Bác.

         Công tác tổ chức cán bộ được triển khai đồng bộ ở tất cả các khâu đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm. Công tác phát triển Đảng được quan tâm chú trọng. Chất lượng các chi, Đảng bộ và đảng viên không ngừng được nâng lên. Số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Đến nay, toàn Đảng bộ có 43 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy với tổng số trên 3.600 đảng viên.

         Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; góp phần giữ gìn sự trong sạch, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Cấp ủy các cấp  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện đảm bảo giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tuyên giáo, dân vận được các cấp ủy tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác tuyên giáo, dân vận, dân tộc, tôn giáo. Bước đầu triển khai và thực hiện tốt Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

         Hoạt động HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện được đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, tạo điều kiện Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

         Lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh

         Suốt chặng đường 73 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua các thời kỳ, Nhân dân các dân tộc Mường Khương luôn đoàn kết, đồng lòng theo Đảng, tập trung phát triển kinh tế. Đảng bộ huyện lãnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương khai thác tốt tiềm năng lợi thế từng vùng đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Chú trọng đưa giống mới năng suất, chất lượng cao vào canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật mới nhằm tăng năng suất, sản lượng. Duy trì, phát triển đàn gia súc gia cầm; vận động Nhân dân làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc, chủ động phòng, chống dịch bệnh; tăng cường sản xuất nông sản hàng hóa, tập trung vào các cây trồng trọng điểm: Chè, dứa, chuối, quýt,…

anh tin bai

 Lãnh đạo Tỉnh Lào Cai thăm vùng chè Mường Khương

         Đến nay, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vượt so với kế hoạch. Năm 2022, nông, lâm nghiệp đạt 41,11%; thương mại, du lịch, dịch vụ chiếm 35,95%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 22,94%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 6,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26,51 triệu đồng/người/năm. Các vùng sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện tiếp tục được đầu tư, hiện nay tổng diện tích chè 4.915ha, chuối 1.570 ha, dứa 1.500ha, quýt 815ha. Sản xuất nông nghiệp đã phát huy được tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tối đa các nguồn lực, phát triển theo hướng bền vững, hình thành các vùng chuyên can sản xuất hàng hóa tập trung, lâm nghiệp được quan tâm, phát triển tương đối ổn định. Tài chính, tín dụng, thu ngân sách nhà nước đạt và vượt so với tỉnh giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thiết thực, hiệu quả, diện mạo nông thôn mới được thay đổi rõ rệt; đến nay huyện có 05/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới là các xã: Bản Lầu, Bản Xen, Lùng Vai, Thanh Bình và Pha Long. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt được kết quả quan trọng; quy mô, mạng lưới trường lớp phát triển phù hợp; phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD THCS tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng; đội ngũ giáo viên được tăng cường và chuẩn hóa; chất lượng dạy và học được nâng lên; đến nay có 37/59 trường chuẩn Quốc gia. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, kịp thời đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa dân tộc được quan tâm thực hiện. Quản lý và tổ chức tốt các lễ hội, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào chiều sâu. Cơ sở vật chất đầu tư cho các hoạt động thể thao được quan tâm xây dựng.

         Công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,70%. Chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được nâng lên. Công tác an sinh xã hội, giải quyết chế độ chính sách kịp thời, đảm bảo hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Công tác đối ngoại tiếp tục được duy trì. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường, luôn chủ động trong mọi tình huống.

anh tin bai

Mường Khương khởi sắc

         Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang 73 năm qua, trong giai đoạn phát triển mới, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới. Trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương quyết tâm thực hiện chủ đề hành động năm 2023 “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển” và những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đã được xác định đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ là quan trọng. Xây dựng văn hóa, con người Mường Khương là nền tảng, là mục tiêu, động lực để phát triển. Đẩy mạnh phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và mở rộng đối ngoại.

         Nhìn vào những trang sử đã qua, mỗi người dân huyện Mường Khương rất tự hào và tin tưởng vững chắc rằng với truyền thống anh hùng, vẻ vang; sự thống nhất cao, quyết tâm lớn; vận dụng linh hoạt chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước; khơi dậy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường, Đảng bộ huyện Mường Khương tiếp tục lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Phấn đấu “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đưa huyện Mường Khương ra khỏi diện nghèo”./.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập