Đảng bộ xã Bản Lầu đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu. Những quan điểm, lời dạy của Bác về công tác tư tưởng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong suốt những năm qua, Đảng bộ xã Bản Lầu luôn thực hiện lời dạy của Bác và ngày càng nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

      Đảng bộ xã Bản Lầu hiện có 23 Chi bộ với 352 đảng viên; thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; Đảng bộ xã chỉ đạo 100% các chi bộ phải làm tốt công tác này; định kỳ Đảng ủy xã tổ chức giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đồng chí Bí thư các chi bộ và người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng và kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của các chi bộ. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của chi ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nếu để nội bộ mất đoàn kết và không kịp thời giải quyết những tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

anh tin bai

100% các chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên

    Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với đối tượng, địa bàn thôn. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị học tập, sinh hoạt chi bộ, thôn bản, đoàn thể; tuyên truyền trên loa truyền thanh xã.… Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ tuyên truyền viên; hình thức nắm bắt phong phú, đa dạng thông qua trao đổi trực tiếp, hội nghị, sinh hoạt thôn bản, hoạt động giám sát của các tổ chức chính trị xã hội….  Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân trước, trong và sau việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong Nhân dân. Cùng với đó, thực hiện tốt việc cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; nội dung cập nhật tập trung vào công tác xây dựng Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên môi trường, xây dựng nông thôn mới; kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, xã;… từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

    Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ xã Bản Lầu luôn giữ vững truyền thống đoàn kết; cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận cao, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt là năm qua, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng, tăng so với năm trước. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Văn Phà
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập