Đồng bào các dân tộc huyện Mường Khương đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc Việt Nam. Tình cảm và tấm lòng của Người có sức động viên to lớn đối với đồng bào các dân tộc. Người nhắc nhở: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt’’. ‘‘Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt’’.
anh tin bai

Bác Hồ với đại biểu đồng bào các dân tộc Tỉnh Lào Cai (Ảnh sưu tầm)

     Quán triệt chủ trương, chính sách đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước và lời Bác dạy. Những năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước giành cho đồng bào các dân tộc thiểu số được triển khai và mang lại hiệu quả. Đồng bào các dân tộc thiểu số huyện tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với những đóng góp của 23 đồng bào các dân tộc huyện Mường Khương đang tô thắm thêm vườn hoa ngát hương nơi vùng cao biên giới Mường Khương.

anh tin bai

Đồng bào các dân tộc huyện Mường Khương đoàn kết, đổi mới và phát triển

     Mường Khương là huyện vùng cao biên giới với 23 dân tộc anh em cùng chung sống, tổng dân số hiện nay của huyện trên 68.000 người; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 87,92% tổng dân số huyện, trong đó dân tộc Mông chiếm 46%, dân tộc Nùng chiếm 23,41% còn lại là các dân tộc khác như: Dao, Giáy, Tày, Phù Lá, Thái, Mường… đặc biệt Mường Khương có dân tộc Bố Y, Lô Lô là dân tộc rất ít người của cả nước.   

     Sau 5 năm thực hiện Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Mường khương lần thứ III (giai đoạn 2019-2024) dưới sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc, cùng với sự giúp đỡ của các ban ngành cấp trên; huyện Mường Khương đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, hỗ trợ trực tiếp các chính sách cho đồng bào các dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm lâu dài mang tính chiến lược trong công tác dân tộc nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhân dân.

    5 năm qua đã tổ chức được hơn 2.300 cuộc với trên 189.000 lượt người tham gia, chủ yếu là tuyên truyền thông qua các hội nghị, các cuộc họp thôn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó đã  giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) phát huy nội lực, ý chí vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi rõ rệt.

anh tin bai

Mường Khương phát triển vùng chè hàng hóa theo Nghị quyết 10 của BTV Tỉnh ủy Lào Cai

    Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện duy trì mức cao, bình quân đạt 8,6%; cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp giảm, tỷ trọng khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng lên.Tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt trên 6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mường Khương còn 33,19% (hộ nghèo 4.711 hộ; hộ cận nghèo 3.825 hộ) đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bản Lầu, Bản Sen, Lùng Vai, Thanh Bình, Pha Long); có 7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 12 thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu. Hiện nay trên địa bàn huyện Mường Khương 100% xã có đường giao thông đến Trung tâm xã được cứng hóa; 100% thôn có đường giao thông đi lại thuận tiện; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,8%; số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,3%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%... 

      Công tác phát triển Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các chi, đảng bộ thực hiện tốt, từ năm 2019 đến nay đã kết nạp được 1.042 đảng viên, nâng tổng số đảng viên là người DTTS trong toàn huyện là 2.521/3.829 đảng viên chiếm 65,83 %; đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng nông thôn được đẩy mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện.

      Việc thực hiện an sinh, phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo được chú trọng; bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào được bảo tồn và phát huy. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh đã được đầu tư xây dựng. Chất lượng giáo dục, đào tạo vùng dân tộc thiểu số có nhiều chuyến biến tích cực; các hoạt động văn hóa - thể thao, các giá trị và bản sắc văn hóa của các dân tộc được giữ gìn và phát huy.

    An ninh- quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc được thực hiện hiệu quả…Qua đó, đã góp phần tạo niềm tin của đồng bào các dân tộc vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới.

anh tin bai
       Có thể khẳng định 5 năm qua, với sự quan tâm, đầu tư chăm lo của Đảng, Nhà nước, các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi được huyện Mường Khương triển khai thực hiện có hiệu quả; nhiều chính sách đã đến với người dân và mang cuộc sống ấm no hơn cho đồng bào các dân tộc. Các chính sách về giáo dục được ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hoá trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện tốt chính sách đối với người dạy và người học; tăng cường các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS, miền núi, đặc biệt trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết của DTTS. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, xóa mù chữ được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục con em đồng bào các dân tộc huyện.Cấp ủy chính quyền huyện luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách người dân tộc thiểu số, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ là người DTTS. Đội ngũ cán bộ, công chức các cấp là người DTTS luôn được cấp ủy huyện quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Người có uy tín trong đồng bào các DTTS được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định (thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, thăm hỏi, hỗ trợ người uy tín ốm đau...
anh tin bai

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà đồng bào các dân tộc huyện 

     Đặc biệt, huyện Mường Khương triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia như: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó, trình độ sản xuất, canh tác của người dân được nâng lên rõ rệt, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện miền núi; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung vùng chè, vùng chuối, dứa, quýt, lúa Séng Cù; xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết giá trị trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách đào tạo nghề của Đảng và nhà nước đã giúp lao động nông thôn trên địa bàn huyện có thêm cơ hội tiếp cận với những kiến thức khoa học mới nâng cao năng xuất, hiệu quả công việc nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Trong 5 năm đã mở 44 lớp, cho 1.534 học viên, trong đó có 1.504 học viên dân tộc thiểu số.

    Cùng với đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế cho và giúp đồng bào các dân tộc ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến thời điểm này, công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng; một số chỉ tiêu đã thực hiện đạt mục tiêu giai đoạn. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%; Tỷ lệ trạm y tế được xây dựng kiên cố đạt 100%; Tỷ lệ người DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%...

     Bước vào nhiệm kỳ 2024-2029, với chủ đề: “Các dân tộc huyện Mường Khương đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển’’. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Mường Khương và sự điều hành của UBND huyện nhân dân các dân tộc toàn huyện sẽ phát huy truyền thống huyện anh hùng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn.

anh tin bai

Huyện Mường Khương trên đường đổi mới và phát triển

      Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua về công tác dân tộc không chỉ thể hiện cho sức mạnh khối đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, của đồng bào các dân tộc trong huyện; đó còn là sự nỗ lực hết mình của các cấp, các ngành và sự nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo của chính người dân. Với khí thế thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 23 anh em đồng bào các dân tộc huyện Mường Khương tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần đưa huyện Mường Khương ngày càng phát triển trong thời kỳ đổi mới.

Mỹ Anh - Tùng Lâm
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập