Làm rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính Trị huyện Mường Khương
  Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 208-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện. Quy định này thay thế Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X.
anh tin bai

         Theo đó, về vị trí, Trung tâm chính trị cấp huyện (trước đây là Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

         Khác với Quyết định số 185-QĐ/TW Trung tâm bồi dưỡng chính trị là đơn vị sự nghiệp vừa trực thuộc cấp ủy cấp huyện vừa trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

         Về chức năng, Trung tâm chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy.

         Đối chiếu với Quyết định số 185-QĐ/TW, Quy định số 208-QĐ/TW bổ sung thêm chức năng của Trung tâm chính trị cấp huyện là bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng
bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp uỷ.

         Về nhiệm vụ, theo quy định số 208-QĐ/TW Trung tâm chính trị cấp huyện có 7 nhiệm vụ.

         1. Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

        2. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

        3. Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở.

         4. Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương.

         5. Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

         6. Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp ủy và phục vụ giảng dạy, học tập.

         7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp ủy cấp huyện.

      So sánh với Quyết định số 185-QĐ/TW, Quy định số 208-QĐ/TW bổ sung thêm hai nhiệm vụ là tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phươngtham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp ủy và phục vụ giảng dạy, học tập (nhiệm vụ thứ 4 và thứ 6).

         Về tổ chức bộ máy, theo Quy định số 208-QĐ/TW Trung tâm chính trị cấp huyện có đội ngũ cán bộ gồm giám đốc (trưởng ban tuyên giáo cấp uỷ cấp huyện là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện theo chế độ kiêm nhiệm), một số phó giám đốc và giảng viên chuyên trách; biên chế từ 4 đến 6 người, thuộc biên chế của các cơ quan đảng của cấp uỷ cấp huyện, do ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, tổng số dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Trung tâm chính trị cấp huyện được thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm để phục vụ công tác giảng dạy.

         Có một điểm khác so với trước đây là, nếu theo Quyết định số 185-QĐ/TW giám đốc Trung tâm chính trị có thể là trưởng ban tuyên giáo cấp uỷ cấp huyện kiêm nhiệm, thì theo quy định số 208-QĐ/TW trưởng ban tuyên giáo cấp uỷ cấp huyện là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện theo chế độ kiêm nhiệm.

        Căn cứ Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện, Ban Tuyên giáo Trung ương ra Quyết định số 883-QĐ/BTGTW, ngày 24/11/2021 ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện với mục tiêu đào tào, bồi dưỡng là:

         1. Trang bị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và Nhân dân kiến thức cần thiết về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần củng cố lập trường, bản lĩnh chính trị của người học;

         2. Giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, sứ mệnh của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc; khẳng định chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn và những thành tựu cách mạng vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng.

         3. Bồi dưỡng, củng cố niềm tin, sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Nguyễn Thu Quân
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập