Mường Khương đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
          Năm 2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2214/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2021-2026, với mục tiêu tiếp tục phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2021-2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; gắn kết và phát huy vai trò của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Hoạt động thể thao trong ngày Hội Đại đoàn kết khu dân cư xã Pha Long.

Để hiện thực những mục tiêu này, Ban Chỉ đạo phong trào huyện Mường Khương đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 26/3/2021, nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Mường Khương giai đoạn 2021- 2025, đồng thời luôn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, lồng ghép việc thực hiện phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân trên địa bàn huyện.

Xác định phong trào TDĐKXDĐSVH có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, vì thế, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện và nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Nhờ đó tạo được sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng. Qua đó khơi dậy niềm tin, sự thi đua sáng tạo trong cộng đồng dân cư, tổ dân phố, phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng. Việc xây dựng gia đình, dòng họ, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới... đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện đã trở thành cuộc vận động lớn với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và lan tỏa trong Nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Việc củng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đạt nhiều kết quả khả quan. Số lượng đăng ký và đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa ngày càng tăng. Năm 2021 toàn huyện có 11.302 hộ đạt danh hiệu văn hóa, 130 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 110 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa thì Năm 2022, toàn huyện đã có 11.468/13.898 hộ đạt Gia đình văn hóa (đạt 88,95%); 135 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa (85,98%); 115/ 133 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 86,46)

Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển bền vững, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Giữ gìn và phát huy những thành tựu đạt được trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng các danh hiệu "Gia đình văn hóa”, "Khu dân cư văn hóa”, "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Đẩy mạnh công tác vận động thực hiện xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phấn đấu cuối năm 2023, toàn huyện có trên 80% hộ duy trì đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; trên 135/157 khu dân cư đạt văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  đạt chuẩn văn hóa và 05  duy trì đạt chuẩn nông thôn mới về văn hóa./.

Hoàng Lợi
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập