Năm 2023 Mường Khương hoàn thành vượt kế hoạch phát triển Đảng viên
Mường Khương là huyện vùng cao biên giới, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 88%. Xác định xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, Cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mường Khương luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số.

       Đến nay toàn huyện Mường Khương có 15 xã, 1 thị trấn với 157 thôn, tổ dân phố, trong đó có 9 xã, thị trấn biên giới, dân số trên 67.000 người. Đảng bộ huyện có 42 tổ chức cơ sở đảng, gồm 20 đảng bộ và 22 chi bộ cơ sở; 243 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 3.792 đảng viên; 157/157 thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập chiếm tỷ lệ 100%;  tỷ lệ chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy đạt 73,25% (115/157). Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chỉ đạo chặt chẽ, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, thể hiện là hạt nhân chính trị cơ cơ sở. 

     Nhận thức rõ công tác xây dựng đảng, công tác phát triển đảng viên ở các thôn, bản, Huyện ủy Mường Khương đã có nhiều nỗ lực, tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở mục tiêu Nghị quyết toàn khóa, Đảng bộ huyện xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Về công tác phát triển đảng viên ở các thôn, bản”, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã cụ thể hoá nghị quyết bằng việc xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định rõ mục tiêu phấn đấu cụ thể cho từng thời gian của tổ chức mình.

anh tin bai

Việc học Nghị quyết của Đảng được Đảng bộ huyện Mường Khương triển khai đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân

     Huyện ủy chỉ đạo tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình cơ sở, chú trọng nguồn phát triển đảng tại các thôn bản và ở các tổ chức đoàn thể cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công, giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung kế hoạch phát triển đảng ở từng xã và tới tận thôn, bản. Định kỳ hàng quý và hằng năm, Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến về công tác phát triển đảng ở các thôn bản, trong các tổ chức đoàn thể và chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số.

anh tin bai

Kết nạp đảng viên trường học

       Để việc tạo nguồn phát triển đảng viên có chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành trực tiếp phụ trách và giúp đỡ đối với 16/16 xã, thị trấn. Cấp uỷ  các  xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng về Điều lệ Đảng, đồng thời, nâng cao vai trò, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’’, ‘tự chuyển hoá’’ trong nội bộ; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trị và Quy định số 368, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Tỉnh. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể phát hiện quần chúng ưu tú, từ đó giúp các cấp ủy xác định được nguồn phát triển đảng viên, trước hết là đoàn viên ưu tú, học sinh đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, cán bộ thanh niên, phụ nữ, nông dân, y tế thôn bản. Phân công các đồng chí đảng uỷ viên theo dõi, phụ trách từng thôn bản, tăng cường đảng viên trẻ về các thôn, bản cùng tham gia sinh hoạt, tuyên truyền, lựa chọn, giúp đỡ quần chúng ưu tú giới thiệu với cấp ủy để xem xét kết nạp.     

     Kết quả năm 2023, toàn huyện Mường Khương đã kết nạp được 202 đảng viên đạt 101% kế hoạch. Trong tổng số 202 đảng viên mới kết nạp, trong đó: 96 đảng viên là nông dân, người hoạt động không chuyên trách, lao động tự do chiếm 47,5%; 100 đảng viên nữ chiếm 49,5%; 160 đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 79,2%; 92 đảng viên là đoàn viên chiếm 45,5%. Tuổi đời bình quân của đảng viên mới kết nạp là 30,93 tuổi. Về trình độ được đào tạo, bồi dưỡng có 163 đảng viên trình độ THPThiếm 81%. Có 2 đảng viên là Thạc sỹ, 72 Đảng viện đại học, còn lại là cao đẳng, trung cấp và chưa qua đào tạo.

      Trong năm 2023, Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cho cấp ủy, đảng viên mới. Kết quả đã tổ chức 3 lớp nhận thức về đảng cho 199 quần chúng ưu tú; 4 lớp bồi dưỡng cho 268 đảng viên mới kết nạp và 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy đảng cho 108 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

    Một trong những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên ở thôn, bản vùng cao là: Mường Khương là huyện nghèo, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu do vậy thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục đi học chuyên nghiệp hoặc đi làm ăn ngoài địa bàn huyện và làm công nhân ở các khu công nghiệp tại các tỉnh vùng thấp nên khó khăn trong việc theo dõi, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng.  Một số quần chúng sau khi tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đủ điều kiện kết nạp vào Đảng nhưng do hoàn cảnh kinh tế gia đình và là lao động chính nên phải đi làm ăn xa nơi cư trú nên khó khăn cho việc thực hiện các thủ tục đề nghị kết nạp đảng… 

    Mường Khương đặt ra mục tiêu phấn đấu năm 2024 kết nạp được 200 đảng viên mới trở lên, trong đó có 110 người là nông dân, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và lao động tự do; cán bộ công chức, viên chức 80 người;lực lượng vũ trang 04 người; doanh nghiệp 02 người và học sinh 04 người.

        Để đạt mục tiêu trên, năm 2024 Huyện uỷ Mường Khương không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự vào cuộc của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, Ủy ban Mặt trật tổ quốc và các đoàn thể chính trị các cấp về công tác phát triển đảng viên. Cấp ủy các cấp phải nghiêm túc chỉ đạo sát sao việc xây dựng chương trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đảng, có lộ trình, thời gian cụ thể, chi tiết, trước hết phải rà soát các trường hợp đã được bồi dưỡng, triển khai kết nạp đảng đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Giao nhiệm vụ cho cấp ủy viên phụ trách địa bàn, ngoài việc triển khai, thực hiện theo dõi nghiệp vụ, nhiệm vụ chuyên môn của ngành giao phải có trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện địa bàn, trong đó có công tác phát triển đảng viên, lấy kết quả của công tác phát triển đảng viên làm một tiêu chí để đánh giá, phân xếp loại hàng năm đối với đồng chí ủy viên phụ trách địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phát động các phong trào, thông qua đó kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tích cực giới thiệu cho tổ chức đảng để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn; chú trọng phát triển đảng viên là nông dân, là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, lực lượng dân quân tự vệ. 

anh tin bai

Tổng kết Đảng xã Tung Chung Phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2023

     Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số thực sự trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo đồng bào, giúp bà con các dân tộc trong huyện ngày càng tin tưởng và một lòng đi theo Đảng, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Mỹ Anh
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập