Thẩm đinh lại /Xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và cơ sở lưu trú du lịch khác.

 Thẩm đinh lại /Xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và cơ sở lưu trú du lịch khác. 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

- Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch phải phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký loại, hạng đầy đủ theo pháp luật, nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừcác ngày lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định) để thực hiện thủ tục thẩm định/xếp hạng lại cho cơ sở lưu trú du lịch theo quy định pháp luật hiện hành.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và danh mục tài liệu trong bộ hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu hẹn trao cho người nộp và thu lệ phí thẩm định theo quy định hiện hành dựa trên đơn đề nghị công nhận loại hạng của cơ sở lưu trú.

Bước 2: Xử lý hồ sơ.

-Bộ phận tiếp nhận chuyển bộ Hồ sơ của chủ cơ sở kinh doanh đề nghị thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch đến Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện quy trình thẩm định lại.

a. Tổ chức thẩm định

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Đoàn thẩm định gồm 03 cán bộ phòng Nghiệp vụ Du lịch am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch.

-Đoàn thẩm định tiến hànhthẩm địnhtrực tiếp tại cơ sở lưu trúdựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Chủ cơ sở cơ sở lưu trúthống nhất kýBiên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch với Trưởng đoàn thẩm định

b. Báo cáo kết quả thẩm định và ra quyết định công nhận loại hạng

- Sau khi thẩm định, đoàn thẩm định báo cáo Lãnh Sở kết quả thẩm định gồm các nội dung:Tờ trình kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng; Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch; Biên bản làm việc của đoàn thẩm định; Hồ sơ đăng ký hạng do cơ sở lưu trú du lịch nộp theo quy định.

- Trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổ thẩm định, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, ra quyết định công nhận hạng phù hợp cho cơ sở lưu trú du lịch theo thẩm quyền.

Trường hợp không ra quyết định công nhận hạng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả

-Phòng Nghiệp vụ Du lịch chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa.

-Chủ cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch xuất trình phiếu hẹn và nhận kết quả từ bộ phận một cửa theođúng thời gian quy định.
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đến bộ phận “Một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai

- Đoàn thẩm định của Sở VHTTDL và chủ cơ sở lưu trú tiến hành thực hiện trực tiếp tại cơ sở lưu trú được thẩm định.
Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hồ sơ đăng ký hạng do cơ sở lưu trú du lịch nộp theo quy định tại mục 1 phần III Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ VHTTDL. Cụ thể:

1. Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịchquy định tại Mẫu 26 - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

2. Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

3. Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 - Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ VHTTDL;

4. Bản sao có giá trị pháp lý:

+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

+ Văn bằng chứng chỉ, Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;

+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống chấy nổ;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm ( đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);

+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.

b) Số lượng hồ sơ : 01(bộ)

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP
Tên cơ sở lưu trú du lịch
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

 

…… ngày…… tháng ……..năm........

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

 

Kính gửi:

- Tổng cục Du lịch (đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...

 

 

Thực hiện Thông tư số 88/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) .......................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

1.Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:Fax:Email:Website:

- Thời điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được xếp (nếu có): ............... theo Quyết định số: ........ ngày …/…/… .........................................................................................

- 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:Công suất buồng bình quân (%):

 

STT

Loại buồng

Số lượng buồng

Giá buồng

VND

USD

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ:

- Tổng số:

Trong đó:

Trực tiếp:Lễ tân:Bếp:

Gián tiếp:Buồng:Khác:

Ban giám đốc:Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học:Đại học:Cao đẳng:

Trung cấp:Sơ cấp:THPT:

- Được đào tạo nghiệp vụ (%):

- Ngoại ngữ (%):

- Hạng đề nghị:

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:......

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.


Mẫu 2

 

TÊN DOANH NGHIỆP
Tên cơ sở lưu trú du lịch
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

 

…… ngày…… tháng ……..năm........

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

 

Kính gửi:

- Tổng cục Du lịch
(đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...

 

 

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Trình độ

Nam

Nữ

Văn hóa

Chuyên môn

Nghiệp vụ du lịch

Ngoại ngữ (*)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:

TT (A, P): thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:......

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 


Mẫu 3

 

TCDL/SỞ VHTTDL TỈNH (TP)
TỔ THẨM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

...… ngày…… tháng ……..năm....

 

 

TỜ TRÌNH

Về kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng

Kính gửi:…………......................................................................(*)

Trong thời gian từ ngày ......./....../........ trên địa bàn tỉnh (TP).................., sau khi tiến hành thẩm định, Tổ thẩm định báo cáo................ (*) như sau:

I. Tổng hợp, đánh giá cơ sở lưu trú du lịch:

 

STT

Tên, địa chỉ cơ sở lưu trú du lịch

Tổng số buồng

Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ

Nhận xét

Ghi chú

Đánh giá chung

Về vị trí, kiến trúc

Về trang thiết bị tiện nghi

Về dịch vụ

Về lao động

Về vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng:

1. Đề nghị xếp hạng đối với các cơ sở lưu trú du lịch sau:

1.1. Tên cơ sở lưu trú du lịch, địa chỉ..........................Hạng:........... sao

1.2. Tên cơ sở lưu trú du lịch, địa chỉ..........................Hạng:........... sao

1.3. Tên cơ sở lưu trú du lịch, địa chỉ..........................Hạng:........... sao

1.4. ......

2. Đề xuất đối với các cơ sở lưu trú du lịch chưa đạt hạng như đề nghị

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Tổ thẩm định chịu trách nhiệm trước pháp luật về mặt pháp lý toàn bộ nội dung và kết quả thẩm định trên./.

 

 

 

TM. TỔ THẨM ĐỊNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:(*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng

 

12.4.

 

Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

....…, ngày ........tháng........ năm .......

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Hôm nay, vào hồi...giờ... ngày......./...../....... Tổ thẩm định đến làm việc tại:

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:Fax:Email:Website:

I. Thành phần:

- Tổ thẩm định:

1.

2.

….

- Đại diện cơ sở lưu trú du lịch:

1.

2.

….

II. Nội dung:

Sau khi được đại diện cơ sở lưu trú du lịch báo cáo tình hình cụ thể và cung cấp thông tin cần thiết, Tổ thẩm định ghi nhận:

1. Thông tin chung:

a) Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:

Trực tiếp:Lễ tân:Bếp:

Gián tiếp:Buồng:Khác:

Ban giám đốc:Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học:Đại học:Cao đẳng:

Trung cấp:Sơ cấp:THPT:

- Được đào tạo nghiệp vụ (%):

- Ngoại ngữ (%):

b) Tổng vốn đầu tư đến thời điểm thẩm định:

c) Thời gian bắt đầu hoạt động:

d) Diên tích mặt bằng (m2):

đ) đ) Diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

e) Doanh thu (năm trước liền kề năm thẩm định - nếu có):

Trong đó:

Lưu trú:Nhà hàng:Khác:

g) Công suất buồng (năm trước liền kề năm thẩm định - nếu có) (%):

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật:

a) Tổng số buồng:

b) Các loại buồng:

 

STT

Loại buồng

Số lượng buồng

Giá buồng

VND

USD

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

c) Dịch vụ trong cơ sở lưu trú du lịch:

.......................................................................................................................

...................................................................................................................

III. Đánh giá của Tổ thẩm định:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Trên cơ sở thực tế, căn cứ quy định tại Thông tư số …/TT-BVHTTDL ngày …/…/…của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Tiêu chuẩn quốc gia xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổ thẩm định đã tiến hành rà soát, đánh giá về chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. Kết quả thẩm định là cơ sở trình (*) ………………xem xét, ra quyết định công nhận hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

Buổi làm việc kết thúc vào hồi….giờ…..ngày/…./….

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

TM. TỔ THẨM ĐỊNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

 

 


Mẫu 5

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

....…, ngày ........tháng........ năm .......

BIÊN BẢN LÀM VIỆC CỦA TỔ THẨM ĐỊNH

Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../..., Tổ thẩm định gồm đại diện Tổng cục Du lịch (nếu có) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)....................... tiến hành thẩm định cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.

I. Thành phần Tổ thẩm định:

Đại diện Tổng cục Du lịch (nếu có):

1.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP) .......................:

1.

II. Nội dung:

Danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã thẩm định:

 

Số TT

Loại, tên CSLTDL

Địa chỉ

Quy mô

Hạng đề nghị

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Trên cơ sở thực tế và căn cứ quy định tại Thông tư số .../TT-BVHTTDL ngày .../.../...của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tiêu chuẩn quốc gia xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổ thẩm định thống nhất đề nghị (*)................................... ra quyết định công nhận hạng cho các cơ sở lưu trú du lịch sau:

 

Số TT

Loại, tên CSLTDL

Hạng

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

 

Biên bản này làm xong vào hồi.....giờ.....ngày...../...../......, đã đọc lại toàn bộ, Tổ Thẩm định thống nhất và ký tên.

 

 

CÁC THÀNH VIÊN
(nếu có)

TỔ TRƯỞNG

 

 

Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng

Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ,
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

b) Bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Quyết định hành chính
Lệ phí:
500.000VNĐ/cơ sở
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịchtheo mẫu quy định tạimẫu 26 -Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

2. Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tạiPhụ lục 2

3. Tờ trình về kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng theo mẫu quy định tạiPhụ lục 3

4. Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tạiPhụ lục 4

5. Biên bảnlàm việc của tổ thẩm định theo mẫu quy định tạiPhụ lục 5

( Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật du lịch về Lưu trú du lịch)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Du lịchsố: 44/2005/QH11, ngày 14/6/2005;

- Nghịđịnhsố 92/2007/NĐ- CP ngày 01/06/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

- Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật du lịch về Lưu trú du lịch.

- Thông tư số 47/2010/TT- BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài Chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập