Lào Cai: Ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 – 2025
HĐND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Cụ thể:

Nguyên tắc thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ

Chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ được thực hiện đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên cơ sở nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan, đơn vị phù hợp với mục tiêu chung của tỉnh.

Chỉ thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo đối với người học các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực trong danh mục cần thu hút, hỗ trợ đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định (gồm cả các lĩnh vực của các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội).

Người được hưởng chính sách thu hút thì không được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo và ngược lại.

Trường hợp người được thu hút có nhiều bằng cấp chuyên môn hoặc danh hiệu cao quý thì chỉ được hưởng chính sách thu hút đối với bằng cấp hoặc danh hiệu cao nhất.

Cán bộ, công chức, viên chức tự đào tạo nâng cao trình độ hoặc đào tạo theo các chuyên ngành không thuộc danh mục Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; sinh viên là người Lào Cai được tỉnh cử đi đào tạo đại học theo chế độ cử tuyển; các đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo từ các chương trình, đề án của các Bộ, ngành trung ương; hưởng học bổng toàn phần từ nguồn tài trợ của chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế thì không được hưởng chính sách này.

Người hưởng chính sách đãi ngộ phải giữ đúng vị trí việc làm theo quy định, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách. Phụ cấp đãi ngộ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng, không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Thời gian không tính hưởng phụ cấp đãi ngộ gồm thời gian nghỉ chế độ thai sản; nghỉ việc riêng không hưởng lương; thời gian đi học liên tục, nghỉ ốm, bị tạm đình chỉ công tác từ 01 tháng trở lên.

 Không áp dụng chính sách này đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Quy định này

Chính sách thu hút

1. Đối tượng áp dụng chính sách thu hút:

a) Những người có chuyên ngành đào tạo thuộc danh mục quy định của UBND tỉnh, có học hàm giáo sư, phó giáo sư, có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ y khoa, Bác sỹ chuyên khoa 2, Bác sỹ chuyên khoa 1;

b) Bác sỹ nội trú, bác sỹ đa khoa học đại học hệ chính quy tại các trường Đại học y khoa;

c) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

d) Người có trình độ đại học sư phạm tiếng Anh, tin học.

2. Người được hưởng chính sách thu hút phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ, chuyên ngành đào tạo thuộc danh mục cần thu hút; người có trình độ sau đại học phải có bằng đại học tốt nghiệp loại khá trở lên;

b) Không quá 50 tuổi tại thời điểm hưởng chính sách;

c) Có chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ quan y tế có thẩm quyền;

d) Có cam kết thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người được thu hút;

đ) Không bị kỷ luật hoặc trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

3. Mức thu hút cụ thể như sau:

a) Người có học hàm giáo sư: 1.500 triệu đồng;

b) Người có học hàm phó giáo sư: 1000 triệu đồng;

c) Người có học vị Tiến sỹ: 360 triệu đồng;

d) Bác sỹ chuyên khoa 2, Bác sỹ nội trú: 180 triệu đồng;

đ) Bác sỹ chuyên khoa 1, thạc sỹ y khoa: 120 triệu đồng;

g) Bác sỹ đa khoa đào tạo hệ chính quy về công tác tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh: Tốt nghiệp loại giỏi: 120 triệu đồng; tốt nghiệp loại khá: 70 triệu đồng;

h) Bác sỹ đa khoa đào tạo hệ chính quy về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện: Tốt nghiệp loại giỏi: 140 triệu đồng; tốt nghiệp loại khá: 90 triệu đồng; tốt nghiệp loại trung bình hoặc trung bình khá: 60 triệu đồng;

i) Bác sỹ đa khoa đào tạo hệ chính quy về công tác tại các cơ sở y tế tuyến xã: Tốt nghiệp loại giỏi: 160 triệu đồng; tốt nghiệp loại khá: 120 triệu đồng; tốt nghiệp loại trung bình hoặc trung bình khá: 90 triệu đồng;

k) Người có trình độ đại học sư phạm chuyên ngành tiếng Anh, tin học được tuyển dụng vào các vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục thuộc các xã khu vực II, khu vực III (theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ): Làm việc tại xã khu vực II được hỗ trợ 40 triệu đồng; làm việc tại xã khu vực III được hỗ trợ 50 triệu đồng.

4. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP thì được hỗ trợ thêm 20% mức hỗ trợ tương ứng với từng trình độ quy định tại Khoản3điều này.

5. Trách nhiệm, nghĩa vụ của người được thu hút

a) Chấp hành sự phân công công tác của cấp có thẩm quyền;

b) Thời gian công tác tại tỉnh Lào Cai tối thiểu 08 (tám) năm. Riêng Bác sỹ về cơ sở y tế tuyến xã công tác tối thiểu 05 (năm) năm;

c) Trong thời gian cam kết làm việc tại Lào Cai nếu người được thu hút tự ý bỏ việc, xin chuyển công tác đến cơ quan đơn vị không thuộc phạm vi của chính sách, không chấp hành sự phân công công tác,trong 02 năm công tác liên tục có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì phải chịu trách nhiệm bồi thường gấp 02 (hai) lần kinh phí thu hút đã được nhận.

Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng

a) Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài;

b) Viên chức được cử đi đào tạo sau đại học ở trong nước và nước ngoài theo các chuyên ngành hỗ trợ đào tạo do UBND tỉnh ban hành, bao gồm các trình độ: Tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2, bác sỹ chuyên khoa 1, bác sỹ nội trú;

c) Học sinh trung học phổ thông được Ủy ban nhân dân tỉnh cử đi đào tạo bác sỹ đa khoa hệ chính quy;

d) Sinh viên y khoa đang theo học bác sỹ đa khoa hệ chính quy tại các trường đại học y trong nước;

đ) Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được cơ quan có thẩm quyền chọn cử đi đào tạo đại học sư phạm tiếng Anh (văn bằng 2) hệ chính quy, học tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy song ngữ hoặc dạy tích hợp các môn khoa học bằng tiếng Anh;

e) Đại biểu HĐND cấp xã không hưởng lương từ ngân sách nhà nước,  người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phốđược cử tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác;quần chúng ưu tú ở thôn, tổ dân phố tham gia bồi dưỡng đối tượng Đảng, đảng viên mới.

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng

a) Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học, hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 6, Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học;

b) Giáo viên phổ thông được cử đi đào tạo đại học sư phạm tiếng Anh:Không quá 40 tuổi tại thời điểm được cử đi đào tạo; có trình độ chuyên môn đạt chuẩn; đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên; cam kết trở về công tác trong ngành giáo dục của tỉnh Lào Cai từ 10 năm trở lên;

c) Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được UBND tỉnh chọn cử đi đào tạo bác sỹ đa khoa chính quy, sinh viên y khoa đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh phải có cam kết sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trở về phục vụ công tác tại các cơ quan trong ngành y tế tỉnh Lào Cai tối thiểu 10 năm. 

3. Mức hỗ trợ đào tạo sau đại học ở trong nướcđối với viên chức

a) Đào tạo trình độ tiến sĩ: 100 triệu đồng (riêng viên chức nữ hoặc người dân tộc thiểu số 110 triệu đồng);

b) Đào tạo trình độ thạc sĩ: 40 triệu đồng (riêng viên chức nữ hoặc người dân tộc thiểu số 45 triệu đồng);

c) Đào tạo trình độ bác sỹ chuyên khoa 2, bác sỹ nội trú: 90 triệu đồng (riêng viên chức nữ hoặc người dân tộc thiểu số 100 triệu đồng);

d) Đào tạo trình độ bác sỹ chuyên khoa 1: 30 triệu đồng (Riêng viên chức nữ hoặc người dân tộc thiểu số 35 triệu đồng).

4. Mức hỗ trợ đào tạo sau đại học ở nước ngoàiđối với cán bộ, công chức, viên chức

a) Đào tạo trình độ tiến sỹ: 1.000 triệu đồng (riêng cán bộ, công chức, viên chức nữ hoặc người dân tộc thiểu số 1.100 triệu đồng);

b) Đào tạo trình độ thạc sỹ: 500 triệu đồng (riêng cán bộ, công chức, viên chức nữ hoặc người dân tộc thiểu số550 triệu đồng).

c) Nếu có học bổngmột phần thì được hỗ trợ 50% mức hỗ trợ từng trình độ theo điểm a, điểm b khoản này.

5. Học sinh trung học phổ thông đượcỦy ban nhân dân tỉnh cử đi đào tạo bác sỹ đa khoa được hỗ trợ các khoản sau:

a)Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo và học phí theo hợp đồng đào tạo của Sở Y tế với cơ sở đào tạo;

b) Tiền sinh hoạt phíhàng tháng tùy theo năm học và học lực, cụ thể: Năm học thứ nhất: 2,5 triệu đồng; từ năm học thứ hai hỗ trợ theo học lực: Học lực giỏi: 3 triệu đồng; Học lực khá: 2,5 triệu đồng; Học lực trung bình: 2 triệu đồng.Thời gian hỗ trợ: 10 tháng/năm học.

6. Sinh viên y khoa đăng ký về tỉnh công tác sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ:

a) Hỗ trợ 100% học phí theo quy định của cơ sở đào tạo tính từ năm học sinh viên bắt đầu đăng ký;

b) Tiền sinh hoạt phí hàng tháng tùy theo năm học và học lực, cụ thể:  Năm học thứ nhất: 3 triệu đồng; từ năm học thứ hai hỗ trợ tùy theo học lực: Học lực giỏi: 4 triệu đồng; Học lực khá: 3,5triệu đồng; Học lực trung bình: 3 triệu đồng. Thời gian hỗ trợ: 10 tháng/năm học.

7. Giáo viên tham gia đào tạo đại học sư phạm tiếng Anhđược hỗ trợ các khoản sau:

a)Hỗ trợ100% học phí theo quy định của cơ sở đào tạo;

b) Hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng: 1,8 triệu đồng/tháng.Thời gian hỗ trợ: 10 tháng/năm học.

8. Đại biểu HĐND cấp xã không hưởng lương từ ngân sách nhà nước,  người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố được cử tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác; quần chúng ưu tú ở thôn, tổ dân phố tham gia bồi dưỡng đối tượng Đảng, đảng viên mới được hỗ trợ:

a) Tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày;

b) Tiền nghỉ (nếu cơ sở đào tạo, bồi dưỡng không bố trí được chỗ nghỉ) 150.000 đồng/người/ngày;

c) Tiền đi lại 01 lượt đi, về theo giá thực tế.

9. Trách nhiệm, nghĩa vụ của người được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Chấp hành tốt nội quy, quy chế và chịu sự quản lý của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học và phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ học tập;

b) Sau khi kết thúc khoá học, phải báo cáo kết quả học tập cho cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý; phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đã cam kết; chấp hành sự phân công, bố trí công tác của cấp có thẩm quyền, của cơ quan, đơn vị;

c) Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh được cử đi đào tạo, sinh viên đi học theo chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh mà không hoàn thành chương trình, nội dung khóa học; không được công nhận kết quả học tập; không thực hiện đúng nội dung cam kết sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật đối với Cán bộ, công chức, viên chức và phải đền bù chi phí đào tạo theo hợp đồng hỗ trợ đào tạo.

Chính sách đãi ngộ đối với người có trình độ sau đại học và bác sỹ nội trú làm việc trong các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị khối y tế dự phòng của tỉnh.

1. Đối tượng được hưởng đãi ngộ:

Viên chức ngành y tế, công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh hoặc cơ sở y tế dự phòng của tỉnh Lào Cai đáp ứng các điều kiện để được hưởng chính sách đãi ngộ hàng tháng, bao gồm những người có trình độ: Tiến sỹ Y khoa; thạc sỹ y khoa; bác sỹ chuyên khoa 2; bác sỹ chuyên khoa 1; bác sỹ nội trú;

2. Viên chức ngành y tế hưởng chính sách đãi ngộ hàng tháng phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có bằng chuyên khoa hoặc chứng chỉ hành nghề tương ứng với chuyên ngành làm việc; Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh. Hàng năm, có đề tài nghiên cứu hoặc sáng kiến được áp dụng trong công tác khám chữa bệnh (có xác nhận của lãnh đạo đơn vị), có báo cáo thành tích trong công tác;

b) Đánh giá, xếp loại cuối năm trước liền kề đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

c) Được tập thể đơn vị bình xét, đề xuất.

3. Mức phụ cấp đãi ngộ hàng tháng theo trình độ và vị trí việc làm, cụ thể như sau:

a) Người có trình độ tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2, bác sỹ nội trú:

Nhóm 1: Làm nhiệm vụ tại các khoa, phòng điều trị về các bệnh: Lao, tâm thần, truyền nhiễm, X quang, hồi sức cấp cứu, điều trị tích cực, ung bướu được hưởng phụ cấp đãi ngộ mỗi tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ bản.

Nhóm 2: Làm nhiệm vụ tại các khoa, phòng điều trị về các bệnh: Nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp đãi ngộ mỗi tháng bằng 1,2 lần mức lương cơ bản.

Nhóm 3: Làm nhiệm vụ tại các đơn vị khối y tế dự phòng và các khoa, phòng điều trị về các bệnh khác (ngoài 2 nhóm trên) được hưởng phụ cấp đãi ngộ mỗi tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ bản.

b) Người có trình độ thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 1:

Nhóm 1: Làm nhiệm vụ tại các khoa, phòng điều trị về các bệnh: Lao, tâm thần, truyền nhiễm, X quang, hồi sức cấp cứu, điều trị tích cực, ung bướu  được hưởng phụ cấp đãi ngộ hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ bản.

Nhóm 2: Làm nhiệm vụ tại các khoa, phòng điều trị về các bệnh: Nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp đãi ngộ hàng tháng bằng 0,8 lần mức lương cơ bản.

Nhóm 3: Làm nhiệm vụ tại các đơn vị khối y tế dự phòng và các khoa, phòng điều trị về các bệnh khác (ngoài 2 nhóm trên) được hưởng phụ cấp đãi ngộ hàng tháng bằng 0,5 lần mức lương cơ bản.

Chính sách đãi ngộ hàng tháng đối với công chức, viên chức làm nhiệm vụ an toàn, an ninh thông tin

Công chức, viên chức làm nhiệm vụ an toàn, an ninh thông tin được hưởng phụ cấp đãi ngộ hàng tháng phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông;

b) Đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin thông qua kỳ sát hạch hàng năm do Sở Thông tin truyền thông tỉnh Lào Cai tổ chức;

c) Kết quả đánh giá của năm trước liền kề xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Mức phụ cấp đãi ngộ hàng tháng:

a) Công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin, làm nhiệm vụ trực tiếp vận hành đảm bảo an toàn thông tin cho trung tâm mạng thông tin của tỉnh, thực hiện nhiệm vụ điều phối ứng cứu sự cố máy tính, hướng dẫn các cơ quan, địa phương trên toàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn thông tin: 3 lần mức lương cơ sở;

b) Công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin làm nhiệm vụ trực tiếp quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh: 2 lần mức lương cơ sở;

Chính sách đãi ngộ đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã

1. Hỗ trợ may quần áo đồng phục

Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Caiđược hỗ trợ tiền may quần áo đồng phục: 01 triệu đồng/người/năm;

2. Mức phụ cấp đãi ngộ hàng tháng:

a) Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (gồm cả công chức, viên chức của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công): 01 triệu đồng/người/tháng;

b) Công chức làm việc tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện: 0,7 triệu đồng/người/tháng;

c) Công chức làm việc tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã: 0,4 triệu đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách từ nguồn ngân sách tỉnh; ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện./.

Điều khoản chuyển tiếp

Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh được cử đi đào tạo, sinh viên đi học theo chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 mà chưa tốt nghiệp thì tiếp tục được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND./. 

Nguồn laocai.gov.vn
1 2 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 993
  • Trong tuần: 10,404
  • Tất cả: 2,834,472
Đăng nhập