Đảng bộ huyện Mường Khương sôi nổi triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “tự soi, tự sửa”

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa” đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian và đạt hiệu quả thiết thực.

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy như: Kế hoạch số 105 - KH/TU, ngày 24/02/2022, Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 28/4/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai về hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nội dung tác phẩm “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã khẩn trương ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị thống nhất, đồng bộ trong toàn Đảng bộ huyện.

Nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt bám sát theo Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 28/4/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai. Đợt sinh hoạt thứ nhất được tổ chức vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiến hành đồng loạt từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022 ở các đảng bộ, chi bộ trong toàn huyện. Nội dung sinh hoạt tập trung vào đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của tập thể, cá nhân; biểu dương những cách làm hay, hiệu quả; chấn chỉnh, những tập thể, cá nhân trì trệ, nói không đi đôi với làm,…Hình thức tổ chức sinh hoạt khá đa dạng như: tổ chức sinh hoạt riêng, sinh hoạt chuyên đề hoặc thường kỳ. Nhiều đơn vị sinh hoạt về tác phẩm gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình.

Với sự sâu sát, quyết liệt của Huyện ủy, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện, đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa” đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Đến nay có 46 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các đảng uỷ tổ chức hội nghị với trên 3.550 cán bộ, đảng viên tham gia. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần “tự soi, tự sửa” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Ở nhiều chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên đã tích cực tham gia thảo luận kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm phấn đấu thực hiện, tập trung vào các nội dung: Nhận thức của bản thân sau khi nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Khẳng định, làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam; Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời liên hệ thực tiễn gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,... Qua việc nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những gợi mở của cấp ủy, đợt sinh hoạt chính trị đã được tổ chức với không khí sôi nổi, tinh thần quyết tâm cao, thể hiện nhận thức và sự quan tâm với những nội dung tác phẩm đề cập; khẳng định bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Để tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn huyện hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai sinh hoạt vào dịp 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề “tự soi, tự sửa” đã góp phần nâng cao chất lượng việc tổ chức sinh hoạt chính trị ở mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong đợt sinh hoạt chính trị, mang lại những ý nghĩa hết sức đặc biệt, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện hoá ý chí vươn lên, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

   Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hệ thống chính trị.

Chi bộ Tuyên giáo-Trung tâm Chính trị tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Chi bộ trường Mầm non số 1 thị trấn tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị“tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Đảng bộ xã Tả Ngài Chồ tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Nguyễn Thị Minh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương (4)
1 2 3 4 5  ... 
Văn bản mới
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập